สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ศาสนบุคคล

พระครูเมตตาปุญโญภาส (ไมตรี ฐิตปญโญ)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทางสาย

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

พระอธิการสนิท ฐานิสสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธงชัยธรรมจักร

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2567

พระธนาเดช จารุธมฺโม

วัดอ้ออีเขียว

ต. กรับใหญ่ อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

พระไพโรจน์ ปภสฺสโร ปภสฺสโร

วัดนิโครธาราม

ต. หินเหล็กไฟ อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระสุริยัน ธมฺมปาโล

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระวิโรจน์ อิทฺธิวโร

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระสมุห์เขต ปฐมรํสี

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

พระวีรชัย วชิรวํโส

ทุ่งศาลา

ต. ป่าหวาย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-06-2566

พระครูสมุห์ ต่อศักดิ์ ธมฺมโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองหินประชาราม

ต. คลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2567

พระมหาสุกฤติ สุขวฑฺฒโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองเสือ(ยางปราสาท)

ต. กรับใหญ่ อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร) นนฺทิโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอินทาราม

ต. เหมืองใหม่ อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ) ธมฺมโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระครูรัตนวิสุทธิวัฒน์ (ประนอม สมจิตฺโต)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสวนแก้วอุทยาน

ต. ลาดใหญ่ อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-07-2566

พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพิทักษ์เทพาวาส

ต. ขุนพิทักษ์ อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล) ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคูหาสวรรค์

ต. สี่หมื่น อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระครูวินัยธรดิเรก เตชวณฺโณ

วัดบางลาน

ต. ดอนทราย อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

พระมหา ประกอบ โชติปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระครูโอภาสกาญจนธรรม จารุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสะพานขี้เหล็ก(ต้นจรูญ)

ต. หัวหิน อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 16-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระครูปลัดประเทือง ชวนปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางลาน

ต. ดอนทราย อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระครูสารกิจสุนทร กิจฺจสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองรี

ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระอธิการ นิพล กิตติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดจอมปราสาท

ต. คลองข่อย อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-05-2566

พระครูกันตชัยธรรม ธมฺมกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโชค

ต. โพธาราม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2566

พระพิพัฒน์ โสภโณ

วัดโพธิ์ไพโรจน์

ต. โพธาราม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระมหานพพล กนฺตสีโล ,ดร. กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดตะโหนดราย

ต. บางกระบือ อ. บางคนที

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระครูปิยธรรมากร (เกษม ปิยธมฺโม)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางเกาะเทพศักดิ์

ต. แควอ้อม อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 06-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2567

พระครูสมุห์พงษ์พัฒน์ สุรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาดินสุวรรณคีรี

ต. นางแก้ว อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-05-2566

พระสมุห์สุธีพงศ์ คุณากโร

วัดช่องลม

ต. บ้านปรก อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระครูสมุห์มานะ สนฺตมโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองโปร่ง

ต. ชัยเกษม อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2567

พระราชวัลภาจารย์ อาจารคุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองหอย

ต. เขาแร้ง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

61 รายการ / 3 หน้า
1
2
3