สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระพิพัฒน์ ฮกยินดี

ฉายา
โสภโณ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
59 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระวินยาธิการ

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไพโรจน์
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลตำบลโพธารามบ้านฆ้อง

จำนวนเข้าดู : 90

ปรับปรุงล่าสุด : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 09:31:19

ข้อมูลเมื่อ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 20:33:48

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
ชื่อ    พระพิพัฒน์     ฉายา    โสภโณ    อายุ    ๔๘    พรรษา    ๒๘    วิทยฐานะ    น.ธ.    เอก
วัด    โพธิ์ไพโรจน์    ตำบล    โพธาราม    อำเภอ    โพธาราม    จังหวัด    ราชบุรี
เพื่อขอแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ    รองเจ้าอาวาส
                ๑.  สถานะเดิม
ชื่อ    นายพิพัฒน์    นามสกุล    ฮกยินดี    เกิดวันที่    ๑๖    เดือน    เมษายน    พ.ศ.    ๒๕๐๘
ณ    บ้านเลขที่    ๒    ซ.    ๒    หมู่ที่    --    ตำบล    โพธาราม    อำเภอ    โพธาราม    จังหวัด    ราชบุรี
               ๒.  สถานะก่อนอุปสมบท
อยู่  ณ  บ้านเลขที่    ๒    ซ.    ๒    หมู่ที่    --    ตำบล    โพธาราม    อำเภอ    โพธาราม    จังหวัด    ราชบุรี
อาชีพ    รับจ้าง
               ๓.  วิทยฐานะ
ทางโลก    จบชั้น    ม.๓    พ.ศ.    ๒๕๒๔    นามสถานที่ศึกษา    โรงเรียนมัธยมวัดไทรอารีรักษ์
                  อำเภอ    โพธาราม    จังหวัด    ราชบุรี   
ทางธรรม   จบชั้น    น.ธ. เอก    พ.ศ.    ๒๕๓๐    สำนักเรียน    วัดโพธิ์ไพโรจน์ 
                  อำเภอ    โพธาราม    จังหวัด    ราชบุรี
ความรู้อื่น  จบชั้น    ป.บส.    พ.ศ.    ๒๕๔๙    นามสถานศึกษา    วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
                  อำเภอ    ดำเนินสะดวก    จังหวัด    ราชบุรี 
ความรู้อื่น  จบชั้น    ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต  (มจร)   พ.ศ.    ๒๕๕๕    นามสถานศึกษา  
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม     อำเภอ    ดำเนินสะดวก    จังหวัด    ราชบุรี
               ๔.  อุปสมบท
เมื่อ    ๗  ฯ  ๗    วันที่    ๒๕    เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.    ๒๕๒๘    ณ  วัดโพธิ์ไพโรจน์
อำเภอ    โพธาราม    จังหวัด    ราชบุรี
พระอุปัชฌาย์ชื่อ    พระครูโพธาภิรักษ์    วัดโพธิ์ไพโรจน์    อำเภอ    โพธาราม    จังหวัด    ราชบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ชื่อ    พระครูใบฎีกา ฉอย   วราสโภ    อำเภอ    โพธาราม    จังหวัด    ราชบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ชื่อ     พระอนันต์   ภทฺทานนฺโต    อำเภอ    โพธาราม    จังหวัด    ราชบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2528
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2529
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2530

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย