สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองหินประชาราม

รหัสวัด
05770103002

ชื่อวัด
วัดหนองหินประชาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน ตุลาคม ปี 2505

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 05 เดือน เมษายน ปี 2520

ที่อยู่
บ้านหนองหิน

เลขที่
222

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
คลองวาฬ

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไปรษณีย์
77000

เนื้อที่
34 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา

Line
-

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0894766288

โทรศัพท์
032810166

Fax
-

จำนวนเข้าดู : 278

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 11:53:37

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:32:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหนองหินประชาราม
จุดเริ่มต้น
          หมู่บ้านหนองหินเป็นหมู่บ้านเก่าแก่คู่กับหมู่บ้านคลองวาฬ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำไร่ ทำสวน ชุมชนไม่หนาแน่นมากนัก แต่มีบริเวณกว้างขวาง การทำบุญในสมัยนั้น ก็นิยมเดินเท้าไปทำบุญที่วัดคลองวาฬบ้าง วัดเกาะหลักบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใกล้หมู่บ้านมากที่สุด ต่อมาเมื่อชุมชนเจริญขึ้นมีชาวบ้านย้ายเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ชาวบ้านจึงคิดที่จะสร้างวัดขึ้นมาในหมู่บ้านหนองหิน เพื่อความสะดวกที่จะทำบุญบำเพ็ญกุศลในงานต่าง ๆ นายเทียน ทัศนภักดี ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินของตนและได้ชักชวน นายเจริญ นางบุญมี  สอาดบุตร ผู้ที่ถือครองที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินของนายเทียน ร่วมกันบริจาคที่ดินรวมเป็น ส.ค.๑ จำนวน ๑๑ ไร่ ๒ งาน ถวายเพื่อใช้สำหรับสร้างสำนักสงฆ์ซึ่งยังไม่ถาวรนัก จากนั้นก็นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเกาะหลักมาประจำอยู่ที่สำนักสงฆ์หนองหิน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๕ ก็ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างวัด ณ หมู่บ้านหนองหิน โดยในขณะนั้นก็จะมีพระปรีชาและพระอีกรูป สลับเปลี่ยนกันมาอยู่กัน รูปละ ๑ อาทิตย์บ้าง ๒ อาทิตย์บ้าง ตอนหลังได้พระปรีชามาเป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์หนองหินอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านก็ร่วมกันสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ให้มีเพียงพอมากขึ้น เพราะมีชาวบ้านเริ่มนำลูกหลานมาบวชและพากันมาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์หนองหินมากขึ้นเรื่อย ๆ นายเทียน ทัศนภักดี จึงได้ปรึกษากับชาวบ้าน และพระเถระผู้ใหญ่ ในการที่จะยกสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดในหมู่บ้านหนองหิน และได้รับการอนุญาตจัดตั้งวัดขึ้นเมื่อ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖ โดยให้ชื่อตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดหนองหินประชาราม
          เมื่อได้รับการประกาศตั้งวัดถูกต้องแล้ว ชาวบ้านจึงมอบหมายให้นายเทียน ทัศนภักดี ไปนิมนต์พระอาจารย์สมพงษ์ วัดนาห้วย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองหินประชารามเป็นรูปแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ นั่นเอง
ที่ดินของวัด
ส.ค.๑  จำนวนเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒งาน
โฉนด นส.๓ ก. เลขที่ ๕๐๖ เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา
โฉนด เลขที่ ๒๙๖๑ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา
โฉนด เลขที่ ๓๐๙๑ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา
โฉนดเลขที่ ๒๙๖๑ เนื้อที่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา
โฉนด เลขที่ ๓๐๘๙
รวมที่ดินของวัดหนองหินประชารามทั้งหมด ๓๔ ไร่ ๑ งาน ๓๑ ตารางวา
อาณาเขตของวัด
ทิศเหนือ         ติดกับถนนสาธารณะ
ทิศใต้            ติดกับลำคลองสาธารณะ
ทิศตะวันออก   ติดกับที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก     ติดกันถนนสาธารณะ
ที่ตั้งของวัดหนองหินประชาราม
เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทำเนียบเจ้าอาวาส
๑. พระอาจารย์ปรีชา (ผู้ดูแลเมื่อครั้งยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่)
๒. พระครูประกิจสิทธิการ (พระอาจารย์พงษ์)
๓. พระใบฎีกา สมหมาย  กตปุญฺโญ
๔. พระวินัยธร นุกูล  กิตฺติธมฺโม
๕. พระครูธรรมโชติวัฒน์ (พระอาจารย์ชัยวัฒน์  ชุตินฺธโร)
๖. พระครูสมุห์ ต่อศักดิ์  ธมฺมโสภโณ (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน)
ไวยาวัจกร
นายปัญญา  อ่อนแช่ม
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุห์ ต่อศักดิ์ ธมฺมโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2567

พระทวนทอง ขนฺติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระมหาปิยวัฒน์ อคฺคปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระสมศักดิ์ ทีปธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระปรีชา อภิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2567

พระศักดินันท์ ฐิตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระวัชรพงษ์ วรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2567

พระอัมพร คุณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระสุวรรณ ผาสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระสุรศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระพีระพล ฐานวีรพโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระจิระพงค์ จิรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระบรรณรต ญาณภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระคม สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

เปิดดู 91 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

วัดหนองหินประชาราม ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าอาวาส พระครูสมุห์ ต่อศักดิ์ ธมฺมโสภโณ
โทร. 0894766288

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 5550125339
ชื่อบัญชี วัด หนองหินประชาราม

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดหนองหินประชาราม