สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

พระลาสิกขา

พระแก้ว ฐิตธมฺโม

โป่งเหาะ

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระ พิสิษฐ์ จนฺทปญฺโญ

วัดหนองรี

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระ คุณานันท์ สุเมโธ

วัดหนองรี

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระ สัสดี วิสุทฺโธ

วัดหนองรี

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระรังสันต์ รตนญาโณ

โป่งเหาะ

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระใบฎีกาประดิษฐ์ ปณฺฑิโต

วัดวังยาว

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

พระสำลี เขมจาโร

โป่งเหาะ

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พระพฤษชาติ สนฺตมโน

โป่งเหาะ

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

8 รายการ / 1 หน้า
1