สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ศาสนบุคคล

พระครูเมตตาปุญโญภาส (ไมตรี ฐิตปญโญ)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทางสาย

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

สังเวียน อภินนโท

สุขอารีย์ธรรมาราม

ต. วังมะนาว อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

หวั่น พระ หวั่น จิรธัมโม

สุขอารีย์ธรรมาราม

ต. วังมะนาว อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2566

พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร) นนฺทิโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอินทาราม

ต. เหมืองใหม่ อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ) ธมฺมโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพิทักษ์เทพาวาส

ต. ขุนพิทักษ์ อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล) ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคูหาสวรรค์

ต. สี่หมื่น อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระมหา ประกอบ โชติปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระมหานพพล กนฺตสีโล ,ดร. กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดตะโหนดราย

ต. บางกระบือ อ. บางคนที

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระครูโสภณจันทรังสี (ญาณเดช) จนฺทโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่สี่หมื่น

ต. สี่หมื่น อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-05-2566

พระมหาสัญญา สิทฺธิญาโณ

ประชาสนธิ

ต. ห้วยยาง อ. ทับสะแก

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูวินัยธร สิริธโร

วัดปราสาทสิทธิ์

ต. ประสาทสิทธิ์ อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2566

พระครูวิทิตพัฒนโสภณ ฐานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพระศรีอารย์

ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2566

พระมหาคำรณ รตนนาโถ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นาค

ต. ช่องสะแก อ. เมืองเพชรบุรี

จ. เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

พระสุทธิพร เขมจาโร

วัดอัมพวันปิยาราม

ต. คลองกระแซง อ. เมืองเพชรบุรี

จ. เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

พระครูใบฎีการวิสุทธิ์ นิภาธโร

วัดทุ่งพุฒิ

ต. อ่างทอง อ. ทับสะแก

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

18 รายการ / 1 หน้า
1