สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ศาสนบุคคล

พระมหาเกรียงไกร โกฏิรตโน

คลองวาฬ พระอารามหลวง

ต. คลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2567

พระมหาศราวุธ สราวุฑฺโฒ

กุยบุรี

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2566

พระราชรัตนวิสุทธิ์ เขมนนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

กุยบุรี

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2566

พระมหาไชยยันต์ ปุณฺณจิตฺโต

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

พระมหาเชาวลิต โรจนธมฺโม

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาอนุชา จนฺทปภาโส

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระมหาวิชชา ญาณเมธี

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2567

พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2566

พระมหาอธิโชค สุโชโต

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระมหาประเสริฐ ปญฺญาเสฏฺโฐ

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2566

พระปิฎกโกศล ปโมทิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2567

พระครูสุธีธรรมวงศ์ (โกมินทร์) กฺวิวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหลวง

ต. วังเย็น อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-05-2566

พระมหาวิเชียร ติกฺขญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บุรีราชวนาราม

ต. ดอนทราย อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล) ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคูหาสวรรค์

ต. สี่หมื่น อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระมหา ประกอบ โชติปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระครูศรีปทุมาภรณ์ (นพพร) นววโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบัวงาม

ต. บัวงาม อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2566

พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม

วัดบ้านโป่ง

ต. บ้านโป่ง อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระมหาเด่นศักดิ์ คุณกโร

หนองหอย

ต. เขาแร้ง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระมหานพพล กนฺตสีโล ,ดร. กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดตะโหนดราย

ต. บางกระบือ อ. บางคนที

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระมหาสุทธิพร ตปสีโล

หนองหอย

ต. เขาแร้ง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระครูศรีคุณาภิวัฒน์ (สุวัฒน์ สูแป้น) คุณวุฑฺโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ่อมะกรูด

ต. บ้านฆ้อง อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

พระครูสิริราชบุรานุวัตร สีลโชโต

หนองหอย

ต. เขาแร้ง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระมหาขวัญเมือง ขนฺติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาแจง

ต. เขาขลุง อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระมหาสัญญา สิทฺธิญาโณ

ประชาสนธิ

ต. ห้วยยาง อ. ทับสะแก

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระมหาภูกิจ สุวณฺโณ

วัดสามร้อยยอด

ต. ไร่เก่า อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2567

พระมหาปัฐวิกรณ์ ภูริสกฺโข

วัดประดู่

ต. วัดประดู่ อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

34 รายการ / 2 หน้า
1
2