สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ศาสนบุคคล

พระมหาสมศักดิ์ วิสุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองไก่ขัน

ต. เขาขลุง อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-09-2566

พระสมุห์เนิน ธมฺมรตโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาพระเอกสุวรรณคีรี

ต. ทุ่งหลวง อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระอธิการประทีป อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาเด่นอุดมธรรมาราม

ต. ทุ่งหลวง อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

พระครูถาวรธรรมสาร ถาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาลั่นทม

ต. สามกระทาย อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระราชรัตนวิสุทธิ์ เขมนนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

กุยบุรี

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2566

พระอธิการวัชรินทร์ กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองมงคล

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

ช้อย พระ ช้อย รติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สุขอารีย์ธรรมาราม

ต. วังมะนาว อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2566

พระมหาประสิทธิ์ วรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ราษฎ์สมานฉันท์

ต. หนองกระทุ่ม อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2566

พระครูอภิรักษ์รัตนากร อภิวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

มณีลอย

ต. วังมะนาว อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระครูใบฎีกาชาตรี ชาตวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วิมลมรรคาราม

ต. บ่อกระดาน อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-07-2566

พระครูพิมลศิลลวัตร์ พุทธปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาถ้ำคีรีวงศ์

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2566

พระอธิการอำพร ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธงชัยธรรมจักร

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2566

พระอธิการสามารถ ขนฺติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดชัยภูมิ

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

พระครูปลัดนิพนธ์ ํนาควํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ห้วยทรายทอง

ต. ป่าหวาย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

พระอธิการมนู ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ป่าไก่

ต. ป่าไก่ อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2566

พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์ ยสวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพธิศรี

ต. หนองกระทุ่ม อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระครูสังฆรักษ์รุ่งโรจน์ ธนปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสุวรรณาราม

ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

พระอธิการไพเราะ โอฬาริกกาโสภโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาชะงุ้ม

ต. เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-06-2566

พระครูจิรรธรรมพิพัฒน์ จิรวฑฺโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาค่าง

ต. นางแก้ว อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-06-2566

พระครูพัฒนวิสิทธิ์ อญฺชลีโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สุขวราราม

ต. บ่อกระดาน อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2566

พระอธิการมานะ ฐานธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หทัยนเรศวร์

ต. ห้วยยางโทน อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระอธิการวิษณุ ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ห้วยยางโทน

ต. ห้วยยางโทน อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระอธิการนิเวศน์ ฐานกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ระฆังทอง

ต. เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2566

พระครูวิมลกิตติวัฒน์ รมณีโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เลิศดุสิตาราม

ต. หนองกระทุ่ม อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2566

พระอธิการศุภชัย สุภชโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ป่าศรีมงคลธรรม

ต. เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

พระอธิการเบิ้ม ฉนฺทกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองมะค่า

ต. หนองกวาง อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-06-2566

พระครูสังฆรักษ์อินสม ชุตินิธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกวางใหม่

ต. หนองกวาง อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

พระพิศาลสิทธิคุณ ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ห้วยมงคล

ต. ทับใต้ อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

พระครูใบฎีกาณรงค์ รตฺตนวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาวงกตเจริญธรรม

ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

พระครูภาวนาคุณาธาร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาส้ม

ต. เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

238 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4