สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ศาสนบุคคล

พระครูอุดมธรรมวิภาส หิริธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

อุดมพลาราม

ต. หาดขาม อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูโสภณคีรีวงศ์ สุภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ยางชุม

ต. หาดขาม อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูอภิรมธรรมรักษ์ โกวิโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หาดขาม

ต. หาดขาม อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2567

พระภาวนาวิหารกิจ สญฺญโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาวัง พระอารามหลวง

ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ ปญฺญาทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ช่องลม พระอารามหลวง

ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2567

พระธรรมปัญญาภรณ์ ชินวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

มหาธาตุ

ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2567

พระอธิการสุชาติ อตฺตสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

น้ำพุไชยสิทธิ์

ต. น้ำพุ อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูธำรงปริยัติวงศ์ ธมฺมรตโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดอนตะโก

ต. ดอนตะโก อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูพิพัฒน์ศาสนการ จนฺทธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

แคทราย

ต. คูบัว อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูประโชติธรรมวิมล นาควโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองกระทุ่ม

ต. หินกอง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูสถิตญาณคุณ พลญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาถ้ำกรวย

ต. เขาแร้ง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูศรีธรรมานุศาสน์ ขนฺติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาน้อย

ต. อ่างทอง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูสุวรรณวิหารการ จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พิกุลทอง

ต. พิกุลทอง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูวาทีธรรมวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพธิ์ราษฏร์บูรณะ

ต. พงสวาย อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูธรรมสารสุนทร ญาณจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ท่าสุวรรณ

ต. คุ้งน้ำวน อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระมหาสำรวย ปญฺญาสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ห้วยชินสีห์

ต. อ่างทอง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูกิตติสังวร กิตฺติสํวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอรุณรัตนคีรี

ต. ห้วยไผ่ อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูสิลิฏฐ์ปัญญาวัฒก์ ปญฺญาวฑฺฒโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองแช่เสา

ต. น้ำพุ อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระมหากฤษฎา มหาปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม (ตากแดด)

ต. คูบัว อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูสุคันธสีลาภรณ์ คนฺธสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ศาลเจ้า

ต. คุ้งกระถิน อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระอธิการไพรัช ปริปุณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งทับทอง

ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2567

พระครูถาวรธรรมประสิทธิ์

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เฉลิมราษฎร์

ต. หาดขาม อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 16-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูวีรศาสน์สุนทร ญาณคุตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองจอก

ต. ดอนยายหนู อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2567

พระครูสุตธรรมพิทักษ์ สุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งน้อย

ต. เขาแดง อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2567

พระอธิการอนุพงศ์ อินฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาแดง

ต. เขาแดง อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2567

พระครูสมุห์อนุ โชติธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดอนยายหนู

ต. ดอนยายหนู อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2567

พระครูโกศลสุภกิจ ฐิตเวโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังยาว

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระอธิการวินัย กนฺตสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสำโหรง

ต. สามกระทาย อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระครูถิรธรรมดำรง (เสถียร สิริธโร)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสามขุม

ต. ชัยเกษม อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2567

พระครูพิลาสพัฒนคุณ โรจนวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองข้าวเหนียว

ต. สามร้อยยอด อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2567

293 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4