สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค 15 นี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานคณะสงฆ์ทุกจังหวัดในภาค 15 ให้ทันสมัย ให้สามารถเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา
2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลคณะสงฆ์ทุกจังหวัดในภาค 15 สำหรับงานบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ การประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้คณะสงฆ์ภาค 15 มีเครื่องมือในการทำงาน ทั้งการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบ ติดต่อประสานงาน ช่วยกันดูแลงานคณะสงฆ์ร่วมกันอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลที่จัดเก็บและระบบการทำงาน ในสารสนเทศคณะสงฆ์ภาค 15 ประกอบด้วย
1. ข้อมูลศาสนบุคคล จัดเก็บข้อมูลพระภิกษุสามเณร แม่ชี ศิษย์วัด ทั้งข้อมูลส่วนตัว (วันเดือนปีเกิด ภูมิลำเนา) ข้อมูลการบรรพชาอุปสมบท/ลาสิกขา ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลสมณศักดิ์ ข้อมูลตำแหน่งงานคณะสงฆ์ ฯ (รวมถึงข้อมูลแม่ชีและศิษย์วัด)
2. ข้อมูลวัด จัดเก็บข้อมูลประวัติวัด วันสถาปนา อดีตเจ้าอาวาส วิสุงคามสีมา พื้นที่วัดโดยสังเขป
3. ระบบข้อมูลปูชนียวัตถุสถานของวัด จัดเก็บข้อมูลโบสถ์ วิหาร เจดีย์ หอไตร พระพุทธรูป และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด
4. ระบบย้ายสังกัดวัด ระบบบันทึกการย้ายเข้า-ออกของพระภิกษุในคณะสงฆ์ภาค 15 สามารถแจ้งย้ายออก ย้ายเข้าผ่านระบบอย่างรวดเร็ว โดยที่ข้อมูลจะย้ายไปยังวัดสังกัดใหม่ทันที
5. ระบบข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเพื่อผู้สนใจปฏิบัติธรรม รายละเอียดสำนักฯ ข้อมูลพระวิปัสสนาจารย์ กำหนดการ ตารางปฏิบัติธรรม 				
6. ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ วัดนำข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัดในวาระโอกาสต่าง ๆ โดยใส่รูปภาพประกอบได้ 									
7. ระบบสาระธรรม วัดสามารถนำเสนอบทความ หรือบทบรรยายธรรมะต่าง ๆ   
8. ระบบสื่อมีเดีย วัดสามารถนำเสนอไฟล์เอกสาร สื่อธรรมะต่าง ๆ ไฟล์หนังสือธรรมเพื่อให้คนทั่วไปดาวน์โหลดได้
9. ระบบวีดีโอพระพุทธศาสนา วัดสามารถนำเสนอคลิปวีดีโอธรรมะจาก youtube มาเผยแผ่ในส่วนหน้าเว็บของวัดได้
10. ระบบเทศกาลงานบุญประเพณีของวัด วัดสามารถแจ้งกำหนดการงานบุญประจำปีขอวัดได้ล่วงหน้าแบบนาน ๆ
11. ระบบเอกสารสำคัญ บันทึกข้อมูล ไฟล์เอกสารสำคัญของวัด เช่น โฉนด ใบตราตั้ง ฯลฯ
12. ระบบบันทึกรายการทรัพย์สินของวัด  บันทึกข้อมูลธรณีสงฆ์ของวัด การให้เช่า ผู้เช่า
13. ระบบบันทึกข้อมูลทางการศึกษาประจำปี บันทึกข้อมูลตัวเลขสรุปการสอบ/สอบได้ บาลี-นักธรรมรายปี
14. ระบบโครงการและกิจกรรมเด่น วัดนำเสนอโครงการและกิจกรรมเด่น ๆ ของวัด โดยเฉพาะโครงการมีกำหนดการประจำปี
15. ระบบแผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด บันทึกแผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด โดยวัดจัดทำแผนงานประจำปีไว้ว่า ในปี พ.ศ.นั้น ๆ วัดจะมีการพัฒนาวัด และมีกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วนำมาเก็บบันทึกและนำเสนอที่ศูนย์สารสนเทศนี้
16. ระบบรายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด บันทึกผลสรุปจากการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ผ่านมาของวัด เพื่อประเมินและบันทึกเป็นรายงานต่อชุมชนชาวพุทธ (ใช้เป็นเครื่องมือตรวจทาน เมื่อจะทำแผนปฏิบัติงานประจำปีในปีต่อ ๆ ไป)
17. ระบบรายงานกิจกรรม โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)	 นำเสนอแผ่นภาพกิจกรรมย่อ ๆ ของแต่ละตำบลในแต่ละเดือน	  
18. ระบบข่าวจากโครงการ/คณะสงฆ์ภาค 15 คณะสงฆ์ภาค 15 สามารถนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของภาคได้
19. ระบบวีดีโอจากโครงการ/คณะสงฆ์ภาค 15 คณะสงฆ์ภาค 15 สามารถนำเสนอวีดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคได้			
					
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค 15 เป็นโครงการภายใต้การบริหารงานของ สำนักงานเจ้าคณะภาค 15 วัดคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อประสานงาน
พระครูสุธีธรรมานุเทศ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕ ๐๘ ๑๘๕๘ ๒๗๖๙
พระครูสิริสารบัณฑิต เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๕ ๐๙ ๒๕๖๓ ๕๑๔๒
พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ๐๘ ๖๓๙๔ ๖๘๔๙			
					---------------