สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ศาสนบุคคล

พระครูโกศลสุภกิจ ฐิตเวโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังยาว

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูอรัญเขตคณารักษ์ อคฺควณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โป่งกระทิงล่าง

ต. บ้านบึง อ. บ้านคา

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2567

พระครูเมตตาปุญโญภาส (ไมตรี ฐิตปญโญ)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทางสาย

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

พระครูจริยธรรมานุรักษ์ จริยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองหมี

ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-05-2567

พระปิฎกโกศล ปโมทิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2567

พระมหา ประกอบ โชติปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม

วัดบ้านโป่ง

ต. บ้านโป่ง อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระครูวิสุทธานันทคุณ, ผศ.ดร. วิสุทฺธาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาช่องพราน

ต. เตาปูน อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-05-2566

พระราชวัลภาจารย์ อาจารคุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองหอย

ต. เขาแร้ง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เตชปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปราโมทย์

ต. บ้านปราโมทย์ อ. บางคนที

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระครูวิบูลกิจสุนทร ( เมธี ) สุนฺทโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วาปีสุทธาวาส

ต. จอมบึง อ. จอมบึง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2566

พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ ญาณโรจโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ปากท่อ

ต. ปากท่อ อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-05-2566

พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์) ภทฺทจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดจุฬามณี

ต. บางช้าง อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระครูอมรวิสุทธาภรณ์ (มงคล) สิริธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอมรญาติสมาคม

ต. ท่านัด อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์) อติสกฺโข

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดประดู่

ต. วัดประดู่ อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระครูศรีธรรมวาที อคฺคปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเทพอาวาส

ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูวัชรสุวรรณาทร,ผศ.ดร. ธมฺมโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

ต. ท่าราบ อ. เมืองเพชรบุรี

จ. เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

17 รายการ / 1 หน้า
1