สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

แผนผังข้อมูลสารสนเทศ

คณะสงฆ์ภาค ๑๕
จำนวนวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 1006
จำนวนศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 1446
ศูนย์สารสนเทศด้านศาสนสถานคณะสงฆ์ภาค ๑๕
วัดประชารัฐสร้างสุข 42
วัดท่องเที่ยว 50
วัดพัฒนาตัวอย่าง 38
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 18
สำนักปฏิบัติธรรม 45
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 17
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 71
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 6
โรงเรียนพระอภิธรรม 4
โรงเรียนการกุศลของวัด 5
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 16
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11
ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน 6
หอพระไตรปิฎก 11
พิพิธภัณฑ์ 17
อุทยานการศึกษาในวัด 18
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) 38
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น 4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14
สวนสมุนไพร 4
มูลนิธิ 11
สมาคม 3
ชมรม 5
ประเภทวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนิกาย จีนนิกาย อื่น ๆ
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร 2 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร 5 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ 8 0 0 0 0
วัดราษฎร์ 960 0 0 0 0
สำนักสงฆ์ 1 0 0 0 0
ที่พักสงฆ์ 30 0 0 0 0
วัดร้าง 0 0 0 0 0
ประเภทศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ไทย ต่างชาติ
พระภิกษุ 1400 3
สามเณร 27 1
แม่ชี 13 0
ศิษย์วัด 2 0
บุคคลทั่วไปชาย 0 0
บุคคลทั่วไปหญิง 0 0
สถานภาพปัจจุบันคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พระบวชใหม่ ลาสิกขา มรณภาพ
พระภิกษุ 580 8 12
คุณสมบัติศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๕
ครูสอนบาลี 2
ครูสอนนักธรรม 1
ครูสอนอภิธรรม 0
ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด 2
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 1
ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 2
พระธรรมทูต 1
พระวิปัสสนาจารย์ 1
พระนักเผยแพร่ 1
พระจริยานิเทศก์ 1
พระปริยัตินิเทศก์ 1
พระธรรมจาริก 1
พระวินยาธิการ 1
พระอุปัชฌาย์ 1
ตำแหน่งศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๕
เจ้าอาวาส 300
เจ้าอาวาส (กิตติมศักดิ์) 5
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 17
เจ้าสำนัก 6
รองเจ้าอาวาส 23
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 117
เลขานุการเจ้าอาวาส 24
เจ้าคณะตำบล 78
เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) 0
รองเจ้าคณะตำบล 5
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล 3
เลขานุการเจ้าคณะตำบล 55
เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล 0
เจ้าคณะอำเภอ 18
รองเจ้าคณะอำเภอ 11
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ 7
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 15
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 5
เจ้าคณะจังหวัด 4
รองเจ้าคณะจังหวัด 6
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด 4
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 3
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 4
เจ้าคณะภาค 1
รองเจ้าคณะภาค 0
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1
เลขานุการเจ้าคณะภาค 1
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 0
เจ้าคณะใหญ่ 0
กรรมการมหาเถรสมาคม 0
สมเด็จพระสังฆราช 0
วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๕
นักธรรมตรี 667
นักธรรมโท 520
นักธรรมเอก 719
เปรียญธรรม 1-2 124
เปรียญธรรม 3 101
เปรียญธรรม 4 66
เปรียญธรรม 5 55
เปรียญธรรม 6 48
เปรียญธรรม 7 36
เปรียญธรรม 8 19
เปรียญธรรม 9 13
จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) 3
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) 2
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) 2
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) 0
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) 0
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) 0
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) 0
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) 0
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) 0
อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) 0
อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) 0
อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) 0
อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) 0
อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) 0
อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) 0
วุฒิการศึกษาทางโลกของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๕
ป.4 48
ป.6 78
ป.7 13
ม.3 61
ม.6 65
ปวช. 14
ปวส. 23
ปริญญาตรี 133
ปริญญาโท 68
ปริญญาเอก 26