สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ศาสนบุคคล

พระดนุพล ธมฺมพโล

โป่งเหาะ

ต. บ้านคา อ. บ้านคา

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-11-2566

พระวิเชียร อนญฺชิโต

ดอนตลุง

ต. เกาะพลับพลา อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2566

พระอธิการวัชรินทร์ กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองมงคล

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระสนิท ฐานิสสโร

วัดธงชัยธรรมจักร

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2566

พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์ ยสวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพธิศรี

ต. หนองกระทุ่ม อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระมหารชต ติสาโร ติสาโร

เขาเขียว

ต. เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

พระครูสมุห์ไพโรจน์ อธิวโร

วัดป่าไผ่

ต. คลองตาคต อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระอธิการเสรี ถาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขากลิ้ง

ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระอธิการชัยพร เตชวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านกล้วย

ต. ป่าหวาย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระสุริยัน ธมฺมปาโล

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระใบฎีกา อนุสรณ์ จนฺทสาโร

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระครูสมุห์ ภาณุวัชร ปญฺญวุฑฺโฒ

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระมหาอนาวิล วิสุทฺธิชโย

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

พระธนกฤต กิตฺติญาโณ

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหามงคลชัย ชินวโร

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาเดชฉกรรจ์ สนฺติกโร

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหากริชวัฒน์ ชยวฑฺฒโน

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระมหาพิพัฒพงศ์ ดร. ฐิตธมฺโม

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

พระมหาอนันต์ ถิรชโย

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาวิศรุต หํสปุตฺโต

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระอภิเทพ อภิชาโต

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

พระมหาอนุชา จนฺทปภาโส

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระมหาภูมินทร์ จนฺทสาโร

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระธนพล สํวโร

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหามนพล ธมฺมานนฺโท

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

พระมหาพร้อมไพบูลย์ สุเมธโส

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาสมชาติ สุชาโต

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระกฤษณะภพ ฐานวุฑฺโฒ

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

พระมหาจิราพันธ์ วรเกตุ

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

178 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4