สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ศาสนบุคคล

พระครูโสภณคีรีวงศ์ สุภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ยางชุม

ต. หาดขาม อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูพิพิธพลาทร พลวฒฺโน

วัดวังยาว

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระครูโกศลสุภกิจ ฐิตเวโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังยาว

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูพิลาสพัฒนคุณ โรจนวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองข้าวเหนียว

ต. สามร้อยยอด อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2567

พระอธิการสุวรรณ ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ท่าเคย

ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2567

พระครูอรัญเขตคณารักษ์ อคฺควณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โป่งกระทิงล่าง

ต. บ้านบึง อ. บ้านคา

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2567

พระสมุห์กิตติณัฏฐ์ สุเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เก่าต้นมะค่า

ต. บ้านคา อ. บ้านคา

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2567

พระบุญส่ง สุจิตฺโต

วัดมรสวบ

ต. ชัยเกษม อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2567

พระครูพิทักษ์อรัญเขต อิสิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วังน้ำเขียว

ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2566

พระใบฎีกาดนุพล ธมฺมพโล

โป่งเหาะ

ต. บ้านคา อ. บ้านคา

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระวิเชียร อนญฺชิโต

ดอนตลุง

ต. เกาะพลับพลา อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2566

พระอธิการวัชรินทร์ กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองมงคล

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระอธิการสนิท ฐานิสสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธงชัยธรรมจักร

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2567

พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์ ยสวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพธิศรี

ต. หนองกระทุ่ม อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระมหารชต ติสาโร ติสาโร

เขาเขียว

ต. เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

พระครูสมุห์ไพโรจน์ อธิวโร

วัดป่าไผ่

ต. คลองตาคต อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระอธิการเสรี ถาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขากลิ้ง

ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระอธิการชัยพร เตชวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านกล้วย

ต. ป่าหวาย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระสุริยัน ธมฺมปาโล

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระใบฎีกา อนุสรณ์ จนฺทสาโร

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระครูสมุห์ ภาณุวัชร ปญฺญวุฑฺโฒ

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระมหาอนาวิล วิสุทฺธิชโย

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

พระธนกฤต กิตฺติญาโณ

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหามงคลชัย ชินวโร

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาเดชฉกรรจ์ สนฺติกโร

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหากริชวัฒน์ ชยวฑฺฒโน

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระมหาพิพัฒพงศ์ ดร. ฐิตธมฺโม

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

พระมหาอนันต์ ถิรชโย

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาวิศรุต หํสปุตฺโต

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระอภิเทพ อภิชาโต

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

190 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4