สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

พระมรณภาพ

พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี) ปญฺญาวฑฺฒโน

วัดตาลเรียง

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 11 กันยายน พ.ศ. 2566

พระครูสุวัฒน์ศาสนกิจ (สถิตย์) มหาาโณ

วัดปรกเจริญ

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ) วณฺโณ

วัดหลักหกรัตนาราม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม) สมฺปนฺโน

วัดเนกขัมมาราม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

พระปริยัติกิจโสภณ (โพธิ์) จนฺทสาโร

วัดบัวงาม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 5 เมษายน พ.ศ. 2560

พระครูสาทรสุตกิจ (สระ) จนฺทโชโต

วัดสอนประดิษฐ์วราราม (เม็ง)

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พระครูสถิตบุญญาภิราม (บุญรอด) ฐิตธมฺโม

วัดอุบลวรรณาราม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 7 มกราคม พ.ศ. 2562

พระธรรมธรถนอม อตฺตนาโถ

วัดเนกขัมมาราม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 4 กันยายน พ.ศ. 2522

พระปรากรมมุนี (ธวัช) ธมฺเมสโน

วัดอมรญาติสมาคม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 5 เมษายน พ.ศ. 2551

พระครูโกวิทสมุทรคุณ (เนื่อง) โกวิโท

วัดจุฬามณี

จังหวัด : สมุทรสงคราม

วันที่มรณภาพ : 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530

พระครูประสิทธิ์สารคุณ (พิณ) อินฺทสาโร

วัดอุบลวรรณาราม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 14 ธันวาคม พ.ศ. 2520

พระครูอดุลสารธรรม (เฟื่อง) ธมฺมปาโล

วัดอมรญาติสมาคม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2500

12 รายการ / 1 หน้า
1