สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดตาลเรียง

รหัสวัด
02700407001

ชื่อวัด
วัดตาลเรียง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2435

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน มีนาคม ปี 2525

ที่อยู่
วัดตาลเรียง

เลขที่
1

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
บัวงาม-โพหัก

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
บัวงาม

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
ดำเนินสะดวก

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70210

เนื้อที่
30 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 159

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 12:22:30

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 13:49:20

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดตาลเรียง เป็นวัดในพระพุทธศาสนาสังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นวัดที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธในบริเวณบ้านตาลเรียง วัดตาลเรียงตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2435 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2525
ที่มาของชื่อวัด
จากการสืบค้นเพื่อต้องการทราบที่มาของชื่อวัดตาลเรียง ปรากฏว่าไม่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หลังจากสอบถาม คนในชุมชนในท้องถิ่น ทำให้ทราบและสันนิษฐานได้ว่า ในอดีตบริเวณในบริเวณที่เป็นพื้นที่ตั้งของวัดและบริเวณชุมชนโดยรอบ เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสภาพแก่การทำนา พื้นนาโดยทั่วไปจะมีต้นตาลขึ้นเองตามธรรมชาติและประชาชนปลูกขึ้นเองบ้าง และมักจะเรียงกันเป็นแถวตามพื้นที่บนคันนา ทั้งนี้เพื่อจะนำส่วนที่เป็นผลผลิตของต้นตาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ประชาชนในพื้นที่จึงร่วมใจกันเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านตาลเรียง” และรวมใจกันก่อตั้งวัดประจำหมู่บ้านขึ้นโดยให้ชื่อว่า “วัดตาลเรียง” พร้อมทั้งหลักฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อพุทธศักราช 2482 ได้ประกาศยุบรวมตำบลดอนข่อย รวมกับตำบลบัวงาม แล้วกำหนดให้เป็นตำบลบัวงาม พร้อมกำหนดชื่อบ้านหมู่ที่ 6 ที่เป็นพื้นที่ตั้งของวัดในปัจจุบันนี้ว่า “วัดตาลเรียง”
ประวัติวัดตาลเรียง
สมัยก่อนพื้นที่ทั่วไปของวัดตาลเรียงนี้ เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีเจ้าของ และเป็นพื้นที่เหมาะสมในการทำนา ประชาชนจึงได้จับจองพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ทำนา และประชาชนที่มาทำนาในถิ่นนี้ ล้วนแต่เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา จึงต้องการสร้างวัดเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ให้เกิดคุณงามความดีแก่ตน ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อไป

รูปที่ 1 ในสมัยนั้นมีพระภิกษุองค์หนึ่ง ชื่อว่าอาจารย์คลื้น ท่านอุปสมบทอยู่ที่วัดใหญ่โพหัก ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ท่านมีที่นาส่วนตัวอยู่ที่บ้านตาลนี้ ที่นาของท่านนี้เมื่อสร้างวัดขึ้นแล้วจะเหมาะสมมาก เพราะที่ของท่านแปลงนี้ อยู่ติดกับคลองโพหักหรือคลองบัวงาม (คลองนี้ขุดเมื่อ พ.ศ. 2430) ประชาชนจึงพร้อมใจกันไปขอความกรุณาจากท่าน และท่านก็เห็นดีตกลงกับประชาชน ยกที่ดินแปลงนี้ให้เป็นที่สร้างวัด ประชาชนได้พร้อมใจกันนิมนต์ท่านให้มาเป็นประธานในการสร้างวัด และท่านก็ตกลงใจเห็นดีกับประชาชนด้วย ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ 30 ไร่ 1 งาน 70 วา ท่านได้เริ่มสร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ. 2435 เป็นต้นมา ท่านได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดตาลเรียง” เหตุที่ตั้งชื่อเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่า ในสมัยนั้นพื้นที่บริเวณที่สร้างวัด เป็นที่ดอน ตามคันนามีต้นตาลเรียงกันเป็นแถว ท่านจึงตั้งชื่อวัดนี้ตามสภาพท้องถิ่น ท่านได้เอาใจใส่ก่อสร้างและปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดมาจนถึง พ.ศ. 2426 ท่านได้มรณภาพที่วัดตาลเรียงนี้

รูปที่ 2 ชื่อพระอธิการฉาย ท่านเกิดที่ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อนายรอด มารดาชื่อนางนุ่ม ท่านได้อุปสมบทที่วัดใหญ่โพหัก ประชาชนได้ไปนิมนต์ท่านมาเป็นสมภารวัดตาลเรียง ตำบลดอนข่อย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ. 2447 ท่านได้จัดการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างให้เรียบร้อย ท่านได้ชักชวนประชาชนจัดการสร้างโบสถ์ขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่งทำด้วยไม้ ได้ทำพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อ พ.ศ. 2455 ท่านได้ปกครองดูแลวัดตาลเรียงนี้มาจนถึง พ.ศ. 2473 ท่านได้มรณภาพที่วัดตาลเรียง

รูปที่ 3 ชื่อว่าพระอธิการปลื้ม ฉายา จนฺทสโร ท่านเกิดที่ตำบลโพหัก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อ นายคต มารดาชื่อนางสุก นามสกุลโพธิ์มี ท่านได้อุปสมบทอยู่ที่วัดใหญ่โพหัก ประชาชนได้นิมนต์ท่านมาเป็นสมภารวัดนี้เมื่อ พ.ศ. 2472 ท่านได้ชักชวนประชาชนจัดการสร้างศาลาการเปรียญขึ้นซึ่งทำด้วยไม้และท่านได้จัดการซ่อมแซมโบสถ์ขึ้นใหม่ ท่านได้จัดการให้มีงานปิดทองลูกนิมิตเมื่อ พ.ศ. 2475 ท่านได้ปกครองดูแลวัดตาลเรียงนี้มาตลอด ต่อมาทางราชการได้จัดการรวมตำบลดอนข่อยมาขึ้นกับตำบลบัวงามเมื่อ พ.ศ. 2482 ท่านได้ปกครองวัดตาลเรียงนี้มาจนถึง พ.ศ. 2492 ท่านก็ได้ลาออกจากการเป็นสมภารวัดตาลเรียงนี้ไป

รูปที่ 4 คือท่านพระครูคุณาภิรมณ์ (เชย) ฉายา คุณาภิรโต ท่านเกิดที่ตำบลดอนไผ่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อนายสุก มารดาชื่อนางสร้อย นามสกุล ศรีรัตน์ ท่านได้อุปสมบทที่วัดดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประชาชนได้นิมนต์ท่านมาเป็นสมภารวัดตาลเรียงนี้ เมื่อ พ.ศ. 2493 ท่านได้ชักชวนประชาชนเริ่มก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนประชาบาลขึ้นพร้อมกัน ต่อมา พ.ศ. 2498 นายอ่อง นางคลัง วิงวอน อยู่ตำบลบัวงาม ได้ซื้อที่ดินถวายให้แก่วัดตาลเรียงนี้ เป็นจำนวน 4 ไร่ 3งาน 68 วา ในพ.ศ. 2500 ประชาชนทั่วไปได้ซื้อที่ดินถวายวัดตาลเรียงจำนวน 14 ไร่ ........งาน 24 วา พ.ศ. 2508 ท่านได้ชักชวนประชาชานสร้างศาลาการเปรียญซึ่งทำด้วยไม้แบบทรงไทย มีช่อฟ้อใบระกา พ.ศ. 2510 ท่านได้จัดการสร้างถนนสายโพหักเข้าถึงวัดตาลเรียง ต่อมาท่านได้ลาสิกขาบทเมื่อ พ.ศ. 2512

รูปที่ 5 คือท่านพระครูปลัดนาค ฉายา ยตฺตธมฺโม เกิดที่ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อนายโสม มารดาชื่อนางหลัก นามสกุลแสงอากาศ ท่านได้อุปสมบทที่วัดบัวงาม ท่านได้มาเป็นสมภารของวัดตาลเรียงเมื่อ พ.ศ. 2513 ท่านได้จัดการบูรณะเสนาสนะให้เรียบร้อยตลอดมา ท่านได้ชักชวนประชาชนสร้างอุโบสถ์หลังใหม่ขึ้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยแบบมีช่อฟ้าใบระกา ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2515 ท่านได้จัดการสร้างอุโบสถหลังนี้ตลอดมา และท่านได้ชักชวนประชาชนได้ช่วยกันก่อสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น จัดการพัฒนาถนนสายโพหัก - บัวงาม ได้จัดการนำเอาไฟฟ้าเข้ามาสู่หมู่บ้านและวัด ตลอดจนถึงได้จัดการติดต่อเรื่องก่อสร้างโรงเรียนประชาบาล เป็นต้นท่านได้กำหนดงานปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่นี้ ในวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

รูปที่ 6 คือท่านพระครูธรรมสาทิส (ฉลวย อิฏฺฐผโล) ท่านเกิดที่ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อนายเปลี่ยน กลัดกลีบ มารดาชื่อนางผลัด กลัดกลีบ อุปสมบทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ณ วัดบางแคใหญ่ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำพรรษาอยู่วัดบางแคใหญ่ 1 พรรษา พ.ศ. 2522 ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดโพธิ์ราฎร์บูรณะได้ช่วยเจ้าอาวาสบูรณะสร้างอุโบสถ 1 หลัง ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นเวลา 6 พรรษา เมื่อ พ.ส. 2528 ประชาชนชาวบ้านตาลเรียงได้นิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดตาลเรียง ท่านได้ร่วมกับญาติโยมสร้างและปรับปรุงวัดตาลเรียงให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา ท่านได้มรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2547 นับว่าท่านมีคุณูปการแก่วัดตาลเรียงแห่งนี้เป็นอย่างมาก

รูปที่ 7 คือท่านพระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี ปญฺญาวฒฺโน) องค์ปัจจุบัน สถานะเดิมท่านเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ นายทวี ไกรเดช บิดาชื่อนายวัน มารดาชื่อนางละออง ไกรเดช อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 4 ณ บ้านกุ่ม ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2539 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ณ พัทธสีมาวัดตาลเรียง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชชบุรี มีพระครูสุนทรปริยัติคุณ (พระปริยัติกิจโสภณ) วัดบัวงาม พระอารามหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณธรรมนาทวัดบัวงามพระอารามหลวงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูธรรมสาทิส วัดตาลเรียงเป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยะฐานะทางโลกท่านสำเร็จประโยควิชาชีพ (ช่างสำรวจ) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. 2513 ส่วนทางธรรม พ.ศ. 2542 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554 พุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลเรียงเมื่อ พ.ศ. 2547 ท่านได้ทำการพัฒนาวัดตาลเรียงให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจวบจนมาถึงปัจจุบัน

ทำเนียบเจ้าอาวาส
มีเจ้าอาวาสนับแต่ก่อตั้งวัดมาจำนวน 7 รูป

1) พระอธิการคลื้น เป็นเมื่อ พ.ศ. 2435 ถึง พ.ศ. 2446 มรณภาพ
2) พระอธิการฉาย เป็นเมื่อ พ.ศ. 2447 ถึง พ.ศ. 2471 มรณภาพ
3) พระอธิการปลื้ม จนฺทสโร เป็นเมื่อ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2491 ลาออก
4) พระครูคุณาภิรมณ์ (เชย คุณาภิรโต) เป็นเมื่อ พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2512 ลาสิกขาบท
5) พระครูปลัดนาค ยตฺตธมฺโม เป็นเมื่อ พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2526 ลาออก
6) พระครูธรรมสาทิส (ฉลวย อิฏฐผโล) เป็นเมื่อ พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2547 มรณภาพ
7) พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี ปญฺญาวฑฺฒโน) เป็นเมื่อ 12 ธ.ค. พ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน

ศาสนาสถานในวัด
1) อุโบสถ 1 หลัง
2) ศาลาการเปรียญ 1 หลัง
3) หอสวดมนต์ 1 หลัง
4) กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง
5) วิหาร 1 หลัง
6) ฌาปนสถาน 1 หลัง
7) หอระฆัง หอกลอง
8) ห้องน้ำห้องสุขา
9) หอกระจายเสียง
10) กำแพงวัด
กิจกรรมภายในวัด
กิจกรรมตามโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

1) วันขึ้นปีใหม่
2) วันสงกรานต์
3) เวียนเทียนวันคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา
4) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา และ 5 ธันวาคม ทุกปี
5) วันทำบุญอดีตเจ้าอาวาส
6) งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อปู่วัดตาลเรียง
7) งานทำบุญตักบาตร รักษาศีล ทุกวันพระ 8, 14 และ 15 ค่ำ ตลอดปี

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

ยังไม่มีข้อมูลพระ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด