สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ศาสนบุคคล

พระครูอุดมธรรมวิภาส หิริธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

อุดมพลาราม

ต. หาดขาม อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูพิศาลจริยานุกิจ ฐิตสาโร

ช่องลม พระอารามหลวง

ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2567

พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ ปญฺญาทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ช่องลม พระอารามหลวง

ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2567

พระธรรมปัญญาภรณ์ ชินวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

มหาธาตุ

ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2567

พระครูธำรงปริยัติวงศ์ ธมฺมรตโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดอนตะโก

ต. ดอนตะโก อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูพิพัฒน์ศาสนการ จนฺทธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

แคทราย

ต. คูบัว อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูประโชติธรรมวิมล นาควโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองกระทุ่ม

ต. หินกอง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูสถิตญาณคุณ พลญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาถ้ำกรวย

ต. เขาแร้ง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูศรีธรรมานุศาสน์ ขนฺติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาน้อย

ต. อ่างทอง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูสุวรรณวิหารการ จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พิกุลทอง

ต. พิกุลทอง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูวาทีธรรมวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพธิ์ราษฏร์บูรณะ

ต. พงสวาย อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูธรรมสารสุนทร ญาณจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ท่าสุวรรณ

ต. คุ้งน้ำวน อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระมหาสำรวย ปญฺญาสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ห้วยชินสีห์

ต. อ่างทอง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูกิตติสังวร กิตฺติสํวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอรุณรัตนคีรี

ต. ห้วยไผ่ อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูสุคันธสีลาภรณ์ คนฺธสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ศาลเจ้า

ต. คุ้งกระถิน อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูสุตธรรมพิทักษ์ สุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งน้อย

ต. เขาแดง อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2567

พระครูพิพิธพลาทร พลวฒฺโน

วัดวังยาว

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระครูโกศลสุภกิจ ฐิตเวโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังยาว

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูสุธีธรรมานุเทศ (เทียม ฐิตทินฺโน)

คลองวาฬ พระอารามหลวง

ต. คลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2567

พระครูอรัญเขตคณารักษ์ อคฺควณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โป่งกระทิงล่าง

ต. บ้านบึง อ. บ้านคา

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2567

พระครูเมตตาปุญโญภาส (ไมตรี ฐิตปญโญ)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทางสาย

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

พระครูพิทักษ์อรัญเขต อิสิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วังน้ำเขียว

ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2566

พระปลัดอนุชา นาถปุญฺฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โป่งเหาะ

ต. บ้านคา อ. บ้านคา

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2567

พระครูถาวรธรรมสาร ถาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาลั่นทม

ต. สามกระทาย อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระราชรัตนวิสุทธิ์ เขมนนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

กุยบุรี

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2566

พระครูพัฒนวิสิทธิ์ อญฺชลีโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สุขวราราม

ต. บ่อกระดาน อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2566

พระครูภาวนาคุณาธาร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาส้ม

ต. เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

พระครูรัตนคุณาทร คุณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

แก้วฟ้า

ต. ธรรมเสน อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม วชิรวุฑฺโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ขนอน

ต. สร้อยฟ้า อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

พระครูพิทักษ์บุญวิมล สิริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสมถะ

ต. บางโตนด อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

86 รายการ / 3 หน้า
1
2
3