สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ศาสนบุคคล

พระครูพิศาลจริยานุกิจ ฐิตสาโร

ช่องลม พระอารามหลวง

ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2567

พระมหาสุนทร สุนฺทโร

มหาธาตุ

ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2567

พระอธิการสุทิน มหานาโท

วัดโพธิบัลลังก์

ต. คุ้งพยอม อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระครูอาทรชยาภิวัฒน์ สุรชโย

หนองระกำ

ต. ดอนทราย อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก

หนองบัวหิ่ง

ต. ดอนทราย อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2566

พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2566

พระครูสังฆรักษ์บัญชา โชติวณฺโณ

ทุ่งหลวง

ต. ทุ่งหลวง อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-05-2566

พระครูสมุห์สุนทร กิตฺติปญฺโญ

เกตุปัญญาประชาสรรค์

ต. ทุ่งหลวง อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

พระปลัดธีรภาส ธมมฺกาโม

ดอนทราย

ต. ดอนทราย อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2566

พระมหาประสงค์ อาจารสุโภ

วัดเจ็ดเสมียน

ต. เจ็ดเสมียน อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-05-2566

พระอธิการนินนาท สนํตจิตโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านเลือก

ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

พระ ก้าน จกฺกธมฺโม

วัดโบสถ์

ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระครูสังฆรักษ์สมโภช ทีปธมฺโม

วัดพระรูป

ต. ช่องสะแก อ. เมืองเพชรบุรี

จ. เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม

วัดบ้านโป่ง

ต. บ้านโป่ง อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระพิพัฒน์ โสภโณ

วัดโพธิ์ไพโรจน์

ต. โพธาราม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระอธิการณธัชพงศ์ โกสโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดมณีโชติ

ต. คลองข่อย อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระครูอมรสมุทรกิจ สุวีโร

วัดตะโหนดราย

ต. บางกระบือ อ. บางคนที

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระปลัดณฐรัช ฐานิสสโร

ลักษณาราม

ต. บ้านแหลม อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระมหาสัญญา สิทฺธิญาโณ

ประชาสนธิ

ต. ห้วยยาง อ. ทับสะแก

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูอาทรวิริยานุวัตร (ธีรวัจน์) สุธีโร

วัดจุฬามณี

ต. บางช้าง อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระปลัดวันชัย อคฺคปญฺโญ

วัดปากช่อง

ต. ปากช่อง อ. จอมบึง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระครูปลัดคงศักดิ์ ปญฺญาสกฺโก

วัดเนกขัมมาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2567

พระครูเวฬุวนาภิรมย์ (ทวีป) กิตฺติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าไผ่

ต. คลองตาคต อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

23 รายการ / 1 หน้า
1