สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์ไพโรจน์

รหัสวัด
02700701004

ชื่อวัด
วัดโพธิ์ไพโรจน์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2430

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 29 เดือน เมษายน ปี 1468

ที่อยู่
โพธิ์ไพโรจน์

เลขที่
๔๔/๑

หมู่ที่
---

ซอย
---

ถนน
โพธิ์ไพโรจน์

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
โพธาราม

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
โพธาราม

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70120

เนื้อที่
27 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา

โทรศัพท์
082-419-9954 (เบอร์เจ้าอาวาส)

จำนวนเข้าดู : 103

ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:36:20

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 13:58:57

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัด ........โพธิ์ไพโรจน์...................
               รหัสวัด 02700701004   ตั้งอยู่ที่บ้าน....................... เลขที่......๔๔/๑....... หมู่ที่...................... ถนน......โพธิ์ไพโรจน์.................................................... ตำบล/แขวง...........โพธาราม............................................อำเภอ/เขต..............โพธาราม......................................... จังหวัด...............ราชบุรี................................................ โทรศัพท์...................................................................... โทรสาร.............................................................................
สังกัดคณะสงฆ์     ( / ) มหานิกาย          (  ) ธรรมยุต              (  ) อื่นๆ..........................................
ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ .......๒๖.... ไร่ .........๒........... งาน .........๖๕............... ตารางวา
( / ) โฉนดที่ดิน เลขที่ 12305 - 12307 - 34899
อาณาเขต    ทิศเหนือ                       จด.........ที่ดินเอกชน........................................
               ทิศใต้                           จด.........เขตทางรถไฟ.......................................
               ทิศตะวันออก                  จด.........ที่ดินจัดผลประโยชน์ของวัด.................
               ทิศตะวันตก                    จด.........เส้นทางสาธารณะ..(ถนนโรงหีบ)..........
ที่ธรณีสงฆ์  จำนวน ..........๗......... แปลง  มีเนื้อที่ .......89...... ไร่ ........2.......... งาน ..........5........... ตารางวา
( / ) โฉนดที่ดิน เลขที่ 2267  2282    5120    12302    12304    12920    1260
               อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง .........7............... เมตร   ยาว ............20.............. เมตร  สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. .....2476....
         ( / ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                 (  ) อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
         (  ) อาคารไม้                                     (  ) อื่นๆ..................................
ศาลาการเปรียญ กว้าง .........12.......... เมตร   ยาว .........18.......... เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ....2465.......
         (  ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                  (/) อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
         (  ) อาคารไม้                                     (  ) อื่นๆ..................................
หอสวดมนต์ กว้าง .........6............... เมตร   ยาว ...........12............ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ......2463.............
         (  ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                  (  ) อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
         ( / ) อาคารไม้                                   (  ) อื่นๆ..................................
กุฏิสงฆ์ จำนวน .........2............. หลัง
         ( / ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน .....1... หลัง   (  ) อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ........ หลัง
         ( / ) อาคารไม้ จำนวน ......1...... หลัง                   (  ) อื่นๆ......................... จำนวน ............ หลัง
วิหาร กว้าง .......................... เมตร   ยาว .......................... เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. .........................
         (  ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                  (  ) อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
         (  ) อาคารไม้                                     (  ) อื่นๆ..................................
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง .........20.......... เมตร   ยาว ...........30.......... เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. .....2528....
         ( / ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                 (  ) อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
         (  ) อาคารไม้                                     (  ) อื่นๆ..................................
ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง .........18........... เมตร   ยาว .........35............ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. .......2515.......
         ( / ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                 (  ) อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
         (  ) อาคารไม้                                     (  ) อื่นๆ..................................
 
               นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้
ฌาปนสถาน จำนวน ...1..... หลัง  หอระฆัง       จำนวน ....1.... หลัง   หอกลอง    จำนวน ............ หลัง 
โรงครัว       จำนวน ...1....... หลัง เรือนเก็บพัสดุ จำนวน ............ หลัง  เรือนรับรอง จำนวน ............ หลัง 
อื่นๆศาลาบำเพ็ญกุศลอีก2หลัง กว้าง .....10....... เมตร   ยาว ....20..... เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. .......2562...
         ( / ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                 (  ) อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
         (  ) อาคารไม้                                     (  ) อื่นๆ..................................
ปูชนียวัตถุ มี
               - พระประธานประจำอุโบสถ ปาง....มารวิชัย............
ขนาดหน้าตัก กว้าง    70.86  นิ้ว/เมตร  สูง   94.48   นิ้ว/เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ......2476............
               - พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปาง..................................
ขนาดหน้าตัก กว้าง.................. นิ้ว/เมตร  สูง.................. นิ้ว/เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ............................
ปูชนียวัตถุอื่นๆ
หลวงพ่อสุโขทัยสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑  สร้างกลางแจ้ง ฐานรองรับกว้าง ๑๖ x ๑๖ เมตรลักษณะทั่วไป  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูนยกพื้นรับฐานองค์พระสูง๑ เมตร มีลูกกรงล้อมรอบมีชานลอยด้านหน้ามีบันไดขึ้นลง ๒ ข้างตั้งจุกชีตรงกลางรับองค์พระ  หน้าตักกว้าง ๙ เมตร องค์พระสูงจากพื้นถึงพระเกตุ ๑๗ เมตรเศษ  องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ทางทิศตะวันออก  พระพุทธลักษณะ พิมพ์สุโขทัยหน้านาง 
ประวัติวัด (โดยสังเขป)
               วัด โพธิ์ไพโรจน์  ชาวบ้านมักจะเรียกว่า  วัดโพธิ์   ตั้งอยู่บ้านเลขที่   ๑๕๙๔ (ปัจจุบัน   ๔๔/๑) ถนน วัด โพธิ์ไพโรจน์  ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์  มหานิกาย    อยู่ในเขต    ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   ตำบลโพธาราม-บ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  วัด โพธิ์ไพโรจน์  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ  วันที่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๖๘ 
 
               การศึกษา
               - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม               เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ...2496....
               การบริหารและการปกครอง

  • ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
หลวงพ่อ สุด
หลวงพ่อ  หงส์ (โหว)
หลวงพ่อ ปลอด
พระครูวินัยธร เชียง
พระครูโพธาภิรักษ์  (พูล)  ปญฺญาวุฑฺโฒ
พระครูสมุห์ สังวาล    โสภโณ
พระมหาพิสิษฐ์  โสภิโต    เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือรับรองสภาพวัด (5.31 mb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูสุธีปริยัติโสภณ โสภิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระขวัญชัย จรณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระอำพร เตชวโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระพิพัฒน์ โสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

สุรชัย สุรชโย

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2566

พระสนั่น ถิรนนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2566

ยุทธพงษ์ โชติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระปรีชา สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานประจำปีหลวงพ่อสุโขทัย

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

เปิดดู 109 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อสุโขทัย

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

เปิดดู 50 ครั้ง

ศาลาฌาปนสถาน

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

เปิดดู 84 ครั้ง

เชิงตะกอน

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

เปิดดู 54 ครั้ง

หอสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

เปิดดู 43 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด