สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านเลือก

รหัสวัด
02700704002

ชื่อวัด
วัดบ้านเลือก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2343

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2392

ที่อยู่
บ้านบ้านเลือก

เลขที่
52

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
บ้านเลือก

ตำบลคณะสงฆ์
บ้านเลือก

เขต / อำเภอ
โพธาราม

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70120

เนื้อที่
32 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0932169341

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
ninat0cheingvog@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 109

ปรับปรุงล่าสุด : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 12:00:32

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 13:54:10

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบ้านเลือก
                  วัดบ้านเลือก  รหัสวัด  ๐๒๗๐๐๗๐๔๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้าน  บ้านเลือก  เลขที่  ๕๒ 
ถนนเพชรเกษมสายเก่า  หมู่ ๔  ตำบลบ้านเลือก  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๒๐
โทร  ๐๙๓-๒๑๖๙๓๔๑    สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินที่ตั้งวัด   มีเนื้อที่รวม  ๓๒  ไร่  ๒  งาน  ๕๗  ตารางวา
                  มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน  นส.๓  เลขที่  ๑๗๒ , ๑๗๓ , ๘๕๓
อาณาเขตวัด  ทิศเหนือยาว    ๔  เส้น  ๗  วา                   จด         ถนนซอยเข้าหมู่บ้าน
                  ทิศใต้ยาว       ๖  เส้น  ๘  วา  ๒  ศอก        จด         ถนนเพชรเกษมสายเก่า
                  ทิศตะวันออกยาว ๕  เส้น  ๕  วา               จด         ถนนสุขาภิบาล ๓ บ้านเลือก
                  ทิศตะวันตกยาว  ๗  เส้น  ๑๙  วา  ๑  ศอก   จด         ถนนสุขาภิบาล  ๒  บ้านเลือก
ที่ธรณีสงฆ์     จำนวน  ๒   แปลง     เนื้อที่รวม    ๗๗  ไร่  ๑  งาน  ๘  ตารงวา
 1.  แปลงที่  ๑  ที่ตำบลเขาขลุง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี
 มีเนื้อที่จำนวน       ๓๘  ไร่       - งาน             ๖๘  ตารางวา
 มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์  คือ      นส. ๓  เลขที่  ๓๔
 1.  แปลงที่  ๒  ที่ตำบลเขาขลุง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี
 มีเนื้อที่จำนวน     ๓๙  ไร่        - งาน             ๔๑  ตารางวา
 มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์  คือ      นส. ๓  เลขที่  ๔๓
ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัด
ลักษณะเป็นที่ราบสูง  น้ำไม่ท่วม  มีคลองคงคา  (ปัจจุบันเรียกว่าคลองวัดบ้านเลือก)
ไหลผ่านแบ่งที่ดินออกเป็น  ๒  ส่วน  ส่วนด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัด  ส่วนด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดบ้านเลือกปัจจุบันและติดกับถนนเพชรเกษมสายเก่า  ส่วนด้านทิศตะวันออก  จดทางเข้าหมู่บ้านถนนสุขาภิบาล  ๓  ด้านทิศตะวันตกจดถนนสุขาภิบาล  ๒  เข้าไปวัดโบสถ์
หลักฐานการตั้งวัด
 1.  ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๔๓
 2.  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา    เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๙๒
 เนื้อที่กว้าง         ๑๑  เมตร      ยาว     ๒๑  เมตร 
 และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา    เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๙๕
 
ประวัติความเป็นมาของวัดโดยละเอียด
                  วัดบ้านเลือกสร้างขึ้นเมื่อใดนั้นไม่มีผู้ใดทราบ  แต่เล่าสืบต่อกันมาว่าสร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า
๑๘๑  ปี  เดิมสถานที่สร้างวัดไม่ได้อยู่ที่ในปัจจุบันนี้  แต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของคลองคงคา  แต่เนื่องจากไม่สามารถขยายเขตวัดออกไปได้อีก  รวมทั้งสภาพวัดและเจดีย์ชำรุดทรุดโทรมมาก  จึงยกเนื้อที่วัดในบริเวณนั้นให้สร้างโรงเรียน  ชื่อโรงเรียนบ้านเลือก  และย้ายวัดมาสร้างในฝั่งตางข้ามหรือในปัจจุบันนี้
                  สาเหตุที่ตั้งชื่อวัดว่าวัดบ้านเลือก  หรือ  วัดเลือกม้า  เพราะในสมัยรัชกาลที่  ๕  มีการคัดเลือกม้าพันธุ์ดี  ส่งไปเป็นม้าหลวงโดยส่งไปวัดโรงม้า  เพื่อให้ทหารฝึกม้าก่อนถวายเข้าวังหลวง
                  มีการสร้างพระอุโบสถแล้วถึง  ๓  ครั้ง  ครั้งแรกสร้างด้วยไม้สัก  ต่อมาชำรุดและพังลง
จึงก่อสร้างใหม่ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้งหนึ่ง  ในสมัยพระครูโพธาภิรม
ศาลาการเปรียญหลังเก่าและหอสวดมนต์สร้างในสมัยที่พระอธิการยอดเป็นเจ้าอาวาส
การสร้างเสนาสนะที่ปรากฏหลักฐานปีการสร้าง  มีดังนี้
พ.ศ.  ๒๔๔๓            สร้างหอสวดมนต์
พ.ศ.  ๒๔๔๘            สร้างกุฏิ  ๕  ห้องตรงข้ามหอสวดมนต์
พ.ศ.  ๒๔๖๓            สร้างอุโบสถวัดบ้านเลือก       (ซ่อมครั้งที่สาม  และอยู่จนถึงปัจจุบันนี้)
พ.ศ.  ๒๔๗๑            สร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถ
พ.ศ.  ๒๔๗๓            สร้างหอเรียนปริยัติธรรมเรือนไม้  ๒  ชั้น
พ.ศ.  ๒๔๗๕            เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาศาลาหลังเก่า
พ.ศ.  ๒๕๑๗            สร้างมณฑปจตุรมุข  เป็นที่ประดิษฐานพุทธบาทจำลอง  และพระพุทธรูปเก่าแก่
พ.ศ.  ๒๕๑๘            สร้างหอระฆัง  ๑  หลัง
ในสมัยพระอธิการบุญมา  วรธมฺโม  เป็นเจ้าอาวาสระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๑๒ – ๒๕๒๑
ได้ก่อสร้างเสนาสนะดังนี้
พ.ศ.  ๒๕๑๒ – ๒๕๑๗         สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่
พ.ศ.  ๒๕๒๑ - ๒๕๒๑          สร้างศาลาโรงพิธี
                  ในสมัยพระครูสังฆรักษ์สมจิตรเป็นเจ้าอาวาส  พ.ศ.  ๒๕๒๒ - ๒๕๖๓  ได้ก่อสร้าง
เสนาสนะเพิ่มเติม  ดังนี้
พ.ศ.  ๒๕๒๓                     สร้างซุ้มประตูทางเข้าวัด
พ.ศ.  ๒๕๒๔ – ๒๕๒๕         บูรณะกุฏิวัดรวม  ๕  หลังและสร้างต่อเติม
พ.ศ.  ๒๕๒๗                     บูรณะศาลาเอนกประสงค์
ปูชนียวัตถุ - โบราณวัตถุ
                  โบราณวัตถุของวัดบ้านเลือกที่มีประชาชนเคารพนับถือมากได้แก่หลวงพ่อสองพี่น้อง
เป็นพระพุทธรูปปรางสดุ้งมาร  มีพุทธลักษณะงดงามมาก  องค์พระปั้นด้วยศิลาแลงทั้งสององค์มี
ขนาดหน้าตักองค์พี่  ๙๕  ซ.ม  องค์น้อง  ๗๕  ซ.ม  ลงรักปิดทองทั้งสององค์  สัณนิฐานว่าคงจะสร้าง
ราวต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในศาลามณฑปจตุรมุข  ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงเรียน
วัดบ้านเลือก
                  ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลาการเปรียญหลังเก่า  ซึ่งประมาณว่าคงสร้างราวๆ
พ.ศ.  ๒๔๔๓  เป็นจิตรกรรมที่เขียนบนพื้นไม้  เขียนด้วยลีลานิ่มนวล  ตัวภาพได้ส่วนสัดไม่ขัดตา  มีภาพ
พุทธประวัติ  ทศชาติชาดก  เทพชุมนุม  บนเพดานมีภาพพระราหูอมจันทร์  กับดวงดาวเป็นรูปนักษัตรต่างๆซึ่งทางกรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังมาสำรวจ  และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  ปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสกำลังดำเนินการบูรณะซ่อมแซมตัวศาลาใหม่ให้มีสภาพที่ถาวรมั่นคง
                  หอสวดมนต์  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๓  มีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง  ๑๕๑  ซ.ม
อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของกุฏิพระ  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในหอสวดมนต์เป็นภาพเขียนที่  ชื่อ  เพดาน  คอลอง  เสาติดฝา  และภาพเหนือกรอบหน้าต่าง  มีภาพพระมาลัยมาบูชาพระเจดีย์จุฬามณี  เทพชุมนุม  พระพุทธเจ้าปางประทับนั่ง  ๑๕  องค์
เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง
 1.  อุโบสถ    กว้าง   ๑๑     เมตร   ยาว     ๒๑     เมตร
สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๙๕
ลักษณะทั่วไป  ก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง  หลังคามุงด้วยกระเบื้องธรรมดา  เครื่องบนเป็นไม้ทั้งหมด  ช่อฟ้า  ใบระกาแกะสลักด้วยไม้ทั้งหมด  ฝังด้วยกระจก  ส่วนหน้าบันทั้งสองด้าน  แกะลวดลายไม้เป็นรูปครุฑ  เหยียบนาค  มีกำแพงแก้วโดยรอบพระอุโบสถ  มีซุ้มทางเข้า  ๔  ด้าน
 1.  ศาลาการเปรียญ  กว้าง   ๑๖     เมตร   ยาว     ๔๐     เมตร
สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๗
ลักษณะทั่วไป  เป็น  ค.ส.ล.  ทั้งหลัง  หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา  ลักษณะเป็นทรงไทยมีมุขสามด้าน  ยกพื้นสูง ๑  เมตร  เริ่มสร้างสมัยท่านพระครูโพธาภิรมในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๒  แล้วเสร็จในสมัยพระอธิการบุญมาเป็นเจ้าอาวาส  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๗      
                  ส่วนหลังที่  ๒  เป็นศาลาโรงอาหาร  สร้างเป็น  ค.ส.ล  ขนาดกว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร
 1.  หอสวดมนต์        กว้าง   ๖       เมตร   ยาว     ๑๒.๕๑ เมตร
สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๓
ลักษณะทั่วไป  สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง  หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์หน้าวัว  สร้างอยู่ในกลุ่มกฏิพระ  ด้านทิศตะวันออก  ภานในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวบสดงดงาม  ปัจจุบันพระครูสังฆรักษ์สมจิตร์  เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงถาวร
 1.  กุฏิจำนวน          ๕       หลัง
 หลังที่  ๑           กว้าง            ๖       เมตร     ยาว     ๑๑     เมตร
สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๘
 ลักษณะทั่วไปเป็นเรือนไม้สักใต้ถุนสูง  ๑.๒๐  เมตร  หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์
หน้าวัวต่อมาในสมัยพระครูสังฆรักษ์สมจิตต์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่และขยายให้มีขนาดกว้างใหญ่กว่าเดิม
                       หลังที่  ๒           กว้าง            ๗       เมตร         ยาว     ๑๒.๕๑   เมตร
สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๘
                       ลักษณะทั่วไป  คือหอสวดมนต์
                       หลังที่  ๓           กว้าง            ๗       เมตร         ยาว     ๑๒.๕๐   เมตร
สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๘
                       ลักษณะทั่วไป  เหมือนกับหลังที่  ๒  แต่ภายในไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
                       หลังที่  ๔           กว้าง            ๗       เมตร         ยาว     ๑๗.๕๐  เมตร
สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๘
                      ลักษณะทั่วไป  เหมือนกับหลังแรกแบ่งเป็นห้องๆทั้งหมด  ๗  ห้องติดต่อกันตลอด
                      หลังที่  ๕            กว้าง            ๘       เมตร         ยาว     ๑๕     เมตร
สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๘
                      ลักษณธทั่วไป  เป็นเรือนไม้  ๒  ชั้นสร้างอยู่ตรงกลางด้านหน้า  สำหรับทำเป็นหอฉัน
มีอาสนะสงฆ์ยกพื้น  ๒๕  ซ.ม          กว้าง            ๒       เมตร         ยาว     ๑๕     เมตร
                      กุฏิทั้ง  ๕  หลังในปัจจุบันพระครูสังฆรักษ์สมจิตต์เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่โดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา  เป็นกระเบื้องลอนเล็กสีเขียว  และปรับปรุงส่วนประกอบอื่นๆทุกหลังใหม่สภาพสวยงามถาวรมั่นคง
การบริหารและการปกครอง  
                      มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้
รูปที่  ๑         พระอินทปัตถานา               พ.ศ.             -        ถึง         พ.ศ.             -
รูปที่  ๒         พระอธิการยอด                  พ.ศ.             -        ถึง         พ.ศ.             -
รูปที่  ๓         พระครูโพธาภิรม                 พ.ศ.    ๒๔๖๑          ถึง         พ.ศ.    ๒๕๑๒
รูปที่  ๔         พระอธิการบุญมา                พ.ศ.    ๒๕๑๒          ถึง         พ.ศ.    ๒๕๒๒
รูปที่  ๕         พระครูสังฆรักษ์สมจิตต์                  พ.ศ.    ๒๕๒๒          ถึง      พ.ศ.    ๒๕๖๓
รูปที่  ๖         พระอธิการนินนาท  สนฺตจิตโต พ.ศ.    ๒๕๖๓          ถึง         ปัจจุบัน
การศึกษา
 • มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม               เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงปัจจุบัน
 • มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี                 เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  -
 • มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา        เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  -
 • มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด                     เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  –
การสาธารณสงเคราะห์
         ในด้านการศึกษาของบุตรหลาน  ได้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารกึ่งถาวรขึ้นในบริเวณวัด  ชื่อว่า
สหไตรศึกษา  เป็นหลังคามุงจาก  ต่อมาการศึกษาได้เจริญขึ้น  พระครูโพธาภิรม  เจ้าอาวาสในสมัยนั้น
ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่อีกหนึ่งหลัง  ที่เดิม  เป็นอาคารไม้  ๒  ชั้น  ๘  ห้องเรียน  มีมุข  บันไดขึ้นลง  ๒  ด้าน  ต่อมาทางราชการได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียนมัธยมสามัญขึ้นที่วัดบ้านเลือก  จึงมาสร้างอาคารเป็นแบบ  ค.ส.ล. ยกพื้นสูง  ๑  เมตร  ขนาด  ๘ / ๗๕  เมตร  ในบริเวณด้านทิศใต้ของคลองวัดบ้านเลือก  และทำการก่อสร้างเพิ่มเติมต่อมาจนปัจจุบันมีอาคารรวม  ๔  หลัง  พอเพียงต่อจำนวนนักเรียนนอกจากนั้นยังได้เป็นผู้อุปถัมภ์  ในด้านการเงิน  วัสดุ  สิ่งของที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาเป็นประจำทุกๆปี
         ทางด้านอนามัยได้มอบสถานที่ให้สร้างอนามัยชั้น  ๒  ขึ้นในที่ดินของวัด  พร้อมทั้งมอบ  วัสดุ
สิ่งของที่จำเป็นต่อการอนามัยให้เพื่อจะได้ใช้เป็นที่บำบัดรักษาประชาชน  ที่เจ็บป่วย
         นอกจากนั้นทางราชการยังได้ใช้สถานที่  ที่ศาลาการเปรียญของวัดในการประชุม  อบรมเป็นประจำโดนเฉพาะที่วัดเป็นที่ตั้งของหน่ายอบรมประชาชนประจำตำบล  (อ.ป.ต.)  บ้านเลือก  ทางวัดได้ดำเนินการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  เป็นประจำตลอดมา
        
มีรักษาการแทนเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  คือ   -
        
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : พระราชทานวิสุงคามสีมา (2.64 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : หนังสือรับรองสภาพวัด (4.01 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการนินนาท สนํตจิตโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

พระสมควร ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระชัชวาล โชติปญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-05-2566

พระสังเวย อรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระภูวดล วชิรญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

เปิดดู 54 ครั้ง

ศาลาฌาปนสถาน

ข้อมูลเมื่อ : 16-05-2566

เปิดดู 86 ครั้ง

ศาลาโรงพิธี

ข้อมูลเมื่อ : 16-05-2566

เปิดดู 45 ครั้ง

กุฎิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 16-05-2566

เปิดดู 46 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

วัดบ้านเลือก ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เจ้าอาวาส พระอธิการนินนาท สนํตจิตโต
โทร. 0932169341

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 708-0 - 39859 - 2
ชื่อบัญชี วัดบ้านเลือก

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดบ้านเลือก