สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ศาสนบุคคล

พระครูอุดมธรรมวิภาส หิริธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

อุดมพลาราม

ต. หาดขาม อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูธำรงปริยัติวงศ์ ธมฺมรตโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดอนตะโก

ต. ดอนตะโก อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูพิพัฒน์ศาสนการ จนฺทธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

แคทราย

ต. คูบัว อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูประโชติธรรมวิมล นาควโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองกระทุ่ม

ต. หินกอง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูสถิตญาณคุณ พลญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาถ้ำกรวย

ต. เขาแร้ง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูศรีธรรมานุศาสน์ ขนฺติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาน้อย

ต. อ่างทอง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูสุวรรณวิหารการ จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พิกุลทอง

ต. พิกุลทอง อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูวาทีธรรมวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพธิ์ราษฏร์บูรณะ

ต. พงสวาย อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูธรรมสารสุนทร ญาณจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ท่าสุวรรณ

ต. คุ้งน้ำวน อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูกิตติสังวร กิตฺติสํวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอรุณรัตนคีรี

ต. ห้วยไผ่ อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูสิลิฏฐ์ปัญญาวัฒก์ ปญฺญาวฑฺฒโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองแช่เสา

ต. น้ำพุ อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูสุคันธสีลาภรณ์ คนฺธสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ศาลเจ้า

ต. คุ้งกระถิน อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระครูสุตธรรมพิทักษ์ สุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งน้อย

ต. เขาแดง อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2567

พระครูพิพิธพลาทร พลวฒฺโน

วัดวังยาว

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระครูโกศลสุภกิจ ฐิตเวโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังยาว

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูถิรธรรมดำรง (เสถียร สิริธโร)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสามขุม

ต. ชัยเกษม อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2567

พระครูพิทักษ์อรัญเขต อิสิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วังน้ำเขียว

ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2566

พระปลัดอนุชา นาถปุญฺฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โป่งเหาะ

ต. บ้านคา อ. บ้านคา

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2567

พระครูถาวรธรรมสาร ถาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาลั่นทม

ต. สามกระทาย อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระครูพัฒนวิสิทธิ์ อญฺชลีโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สุขวราราม

ต. บ่อกระดาน อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2566

พระครูจริยธรรมานุรักษ์ จริยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองหมี

ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-05-2567

พระครูวิหารการโกวิท อุปวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระสี่มุม

ต. เขาขลุง อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม วชิรวุฑฺโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ขนอน

ต. สร้อยฟ้า อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

พระครูสีลาจารวัตรธำรง ฐิตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ไทรงาม

ต. ยางหัก อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2566

พระครูสมุห์ ต่อศักดิ์ ธมฺมโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองหินประชาราม

ต. คลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2567

พระครูวินัยธรชาญฤทธิ์ ติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ลานคาสุทธาวาส

ต. ยางหัก อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-05-2566

พระครูพัฒนวิหารธรรม ปวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดม่วง

ต. สร้อยฟ้า อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ) ธมฺมโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพิทักษ์เทพาวาส

ต. ขุนพิทักษ์ อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล) ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคูหาสวรรค์

ต. สี่หมื่น อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

75 รายการ / 3 หน้า
1
2
3