สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ศาสนบุคคล

พระครูพัฒนวิสิทธิ์ อญฺชลีโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สุขวราราม

ต. บ่อกระดาน อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2566

พระครูจริยธรรมานุรักษ์ จริยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองหมี

ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2566

พระครูวิหารการโกวิท อุปวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระสี่มุม

ต. เขาขลุง อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระครูวิบูลภัทรกิจ (อุดม) โอภาโส

ที่พักสงฆ์ห้วยหนึ่ง

ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-05-2566

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม วชิรวุฑฺโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ขนอน

ต. สร้อยฟ้า อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

พระครูสีลาจารวัตรธำรง ฐิตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ไทรงาม

ต. ยางหัก อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2566

พระครูสมุห์ ต่อศักดิ์ ธมฺมโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองหินประชาราม

ต. คลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระครูวินัยธรชาญฤทธิ์ ติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ลานคาสุทธาวาส

ต. ยางหัก อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-05-2566

พระครูพัฒนวิหารธรรม ปวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดม่วง

ต. สร้อยฟ้า อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ) ธมฺมโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพิทักษ์เทพาวาส

ต. ขุนพิทักษ์ อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล) ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคูหาสวรรค์

ต. สี่หมื่น อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระครูโอภาสกาญจนธรรม จารุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสะพานขี้เหล็ก(ต้นจรูญ)

ต. หัวหิน อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 16-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระครูสารกิจสุนทร กิจฺจสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองรี

ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระครูวิภัชธรรมวิสิฐ วิรโฃ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดีบอน

ต. บ้านฆ้อง อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระครูอรัญปริยัติคุณ ธมฺมรโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองพันจันทร์

ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระครูคุณสารานุกูล คุณสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโบสถ์

ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระครูสมุทรปัญญาพล ปญฺญาพโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร

ต. บางนกแขวก อ. บางคนที

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระมหานพพล กนฺตสีโล ,ดร. กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดตะโหนดราย

ต. บางกระบือ อ. บางคนที

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระครูปิยธรรมากร (เกษม ปิยธมฺโม)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางเกาะเทพศักดิ์

ต. แควอ้อม อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 06-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-07-2566

พระครูภาวนาวุฒิคุณ มหทฺธโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งหลวง

ต. ทุ่งหลวง อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-06-2566

พระครูวิสุทธานันทคุณ, ผศ.ดร. วิสุทฺธาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาช่องพราน

ต. เตาปูน อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-05-2566

พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เตชปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปราโมทย์

ต. บ้านปราโมทย์ อ. บางคนที

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระครูนิรันดร์นันทคุณ ถาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทับสะแก

ต. ทับสะแก อ. ทับสะแก

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-05-2566

พระครูผาสุกวิริยคุณ ผาสุโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สนามสุทธาวาส

ต. ทุ่งหลวง อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระครูสุนทรสารวาที ญาณสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขากูบอินทราราม

ต. อ่างหิน อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระครูวินัยธรเอกนรินทร์ กิตฺติสทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาหลาว

ต. วังมะนาว อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

พระพระครูวิสุทธฺธรรมานุรักษ์ ชีวสุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุ

ต. สามร้อยยอด อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-05-2566

พระครูบุญญาภิรักษ์ ปุญฺญปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาถ่านธรรมเสนานี

ต. ดอนทราย อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-05-2566

พระครูโสภณธรรมาภิบาล ธมฺมปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองระกำ

ต. ดอนทราย อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-06-2566

55 รายการ / 2 หน้า
1
2