สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูปลัดประชุม ทองอุดม

ฉายา
ฌานสมฺปนฺโน

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
69 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระปริยัตินิเทศก์
เป็นพระวินยาธิการ
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดพิทักษ์เทพวาส
เป็นเจ้าคณะตำบลดำเนินสะดวก

จำนวนเข้าดู : 81

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 12:01:06

ข้อมูลเมื่อ : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 12:01:06

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็น พระปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน ฐานานุกรมในพระสุขุมวาทเวที (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธุ์
ได้รับ พ.ศ. 2545
เป็น พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน ฐานานุกรมในพระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๔) เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ได้รับ พ.ศ. 2562

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยปทุมธานี