สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

พระบวชใหม่

พระพิสิษฐ์ ปญฺญาพโล

วัดไทร

จังหวัด : สมุทรสงคราม

วันที่อุปสมบท : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พระอนุวัฒน์ อนาวิโล

พุพลู

จังหวัด : เพชรบุรี

วันที่อุปสมบท : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระปฎิภาณ โชติโก

เขากลิ้ง

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่อุปสมบท : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระชำนาญ

วัดโพธิบัลลังก์

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่อุปสมบท : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระพงศธร มงฺคโล

ทุ่งศาลา

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่อุปสมบท : 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ภาสกร จนฺทสโร

ทุ่งศาลา

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่อุปสมบท : 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระณรงค์ คุณงฺกโร

ดอนตลุง

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่อุปสมบท : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระหนึ่ง ปภากโร

วัดหนองหินประชาราม

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

วันที่อุปสมบท : 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระปริพัฒน์ ธมฺมวโร

เขากลิ้ง

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่อุปสมบท : 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ช้อย พระ ช้อย รติโก

สุขอารีย์ธรรมาราม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่อุปสมบท : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระคม สุเมโธ

วัดหนองหินประชาราม

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

วันที่อุปสมบท : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระณัฐพงค์ อิทฺธิสมฺปนฺโน

วัดหนองหินประชาราม

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

วันที่อุปสมบท : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระวรินทร ทีปธมฺโม

วัดหนองหินประชาราม

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

วันที่อุปสมบท : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระณัฐวุฒิ ฐิตเมโธ

วัดไทร

จังหวัด : สมุทรสงคราม

วันที่อุปสมบท : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระสันติสุข มหารีโร

วัดเขาถ้ำคีรีวงศ์

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

วันที่อุปสมบท : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระประภาส ปญฺญษวชิโร

วัดบ้านใหม่

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

วันที่อุปสมบท : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระธีรภัทร อชิโต

พุเกตุ

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่อุปสมบท : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระเข็มเพชร์ เปมิโย

วัดโพธิบัลลังก์

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่อุปสมบท : 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระสมเกียรติ สิริปญฺโญ

วัดช่องลม

จังหวัด : สมุทรสงคราม

วันที่อุปสมบท : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระชุติพันธ์ ชุตินฺธโร

วัดหนองเสือ(ยางปราสาท)

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่อุปสมบท : 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

75 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4