สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

พระบวชใหม่

พระ ไชยวัฒน์ ชุติปญฺโญ

ทุ่งประดู่

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

วันที่อุปสมบท : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พระเจษฎา ธมฺมิโก

โป่งเหาะ

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่อุปสมบท : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พระโอบนิธิ นาถกโร

โป่งเหาะ

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่อุปสมบท : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พระอธิการวินัย กนฺตสาโร

วัดสำโหรง

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

วันที่อุปสมบท : 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

4 รายการ / 1 หน้า
1