สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิบัลลังก์

รหัสวัด
02700511003

ชื่อวัด
วัดโพธิบัลลังก์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านโพธิบัลลังก์

เลขที่

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
คุ้งพยอม

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
บ้านโป่ง

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
๗๐๑๑๐

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

โทรศัพท์
๐๘๖๑๖๑๓๗๘๓

จำนวนเข้าดู : 315

ปรับปรุงล่าสุด : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 07:42:24

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 13:58:57

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ชมชนได้มีการเข้ามาตั้งพื้นถิ่นกันตามชายแม่น้ำ ทำให้เกิดความหลากหลายในวัฒนธรรม ทั้งไทย มอญ จีน ลาว และได้สร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็นที่ทำบุญทำกุศล โดยได้สร้างวัดโพธิ์ขี้ไก่ขึ้นมา พอถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ เสด็จได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นวัดโพธิบัลลังก์
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่..................... เดือน ............................. พ.ศ.๒๕๓๓
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๑๙.๕๐ เมตร   ยาว ๒๓.๕๐ เมตร  

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (124.89 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวิสุทธิ์โพธิธรรม สุทฺธิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2566

พระอธิการสุทิน มหานาโท

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระวินัย อภิวฑฺฒโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2566

พระหอม สุคนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2566

พระคำนึง จิรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2567

พระชาติชาย ชุติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

พระสำราญ อุณทุโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระสุระศักดิ์ จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2567

พระจักรฤษณ์ อิทฺธิเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-06-2566

พระสัมพันธ์ ยังประไพ

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

สุพจน์ เตชเรืองจิต

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2566

พระธนิศร์ ธนิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2567

พระสุวัจน์ สุนฺทโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระเข็มเพชร์ เปมิโย

ข้อมูลเมื่อ : 11-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

โครงการปฎิบัติธ...

วันที่จัดงาน : 02-04-2567

เปิดดู 55 ครั้ง

งานสงกรานต์

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

เปิดดู 38 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หอนักธรรมเก่า

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

เปิดดู 16 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

วัดโพธิบัลลังก์ ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เจ้าอาวาส พระครูวิสุทธิ์โพธิธรรม สุทฺธิญาโณ
โทร. ๐๘๖๑๖๑๓๗๘๓

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 7061075589
ชื่อบัญชี วัดโพธิ์บัลลังก์

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดโพธิบัลลังก์