สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ) แย้มกรานต์

ฉายา
ธมฺมโสภโณ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
85 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระจริยานิเทศก์
เป็นพระปริยัตินิเทศก์
เป็นพระวินยาธิการ
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นเจ้าคณะตำบลแม่กลอง (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒)
เป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐)
เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒)

จำนวนเข้าดู : 294

ปรับปรุงล่าสุด : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:03:04

ข้อมูลเมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:02:06

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ พระสมุทรวชิรโสภณ ฉายา ธมฺมโสภโณ 
วิทยาฐานะ นักธรรมเอก ประโยค 1-2 พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตการจัดการเชิงพุทธ 
เดิมชื่อ โสภณ แย้มกรานต์ เกิดวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2482 
เป็นชาว ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
บรรพชาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2499
อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2502 
เจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเวที เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ 
พระเทพวิสุทธิเมธี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระกรรมวาจารย์ 
พระราชสมุทรโมลี วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
ด้านวิทยฐานะ 
พ.ศ.2501 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
พ.ศ.2510 สอบได้ประโยค 1 – 2 สำนักเรียนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
พ.ศ.2548 สำเร็จการศึกษา ปบ.ส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
พ.ศ.2553 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
พ.ศ.2555 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
พ.ศ.2558 สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด้านสมณศักดิ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระธรรมธรโสภณ ธมฺมโสภโณ ฐานานุกรมในเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระสมุห์โสภณ ธมฺมโสภโณ ฐานานุกรมในพระสมุทรโมลี วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูสมุห์โสภณ ธมฺมโสภโณ ฐานานุกรมในพระราชสมุทรโมลี วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูสุนทรสมุทรกิจ
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระสมุทรวชิรโสภณ

ด้านงานปกครอง 
พ.ศ.2516 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร, 
พ.ศ.2539 เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ, 
พ.ศ.2542 เป็นเจ้าคณะตำบลแม่กลอง, 
พ.ศ.2560 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, 
พ.ศ.2562 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, 
พ.ศ.2563 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
และปัจจุบันได้รับพระบัญชาเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่งตั้งเป็น
เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

รุ่งนภา /ข่าว ธิติมา/เรียบเรียง

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็น พระธรรมธรโสภณ ธมฺมโสภโณ ฐานานุกรมในเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้รับ พ.ศ. 2508
เป็น พระสมุห์โสภณ ธมฺมโสภโณ ฐานานุกรมในพระสมุทรโมลี วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
ได้รับ พ.ศ. 2510
เป็น พระครูสมุห์โสภณ ธมฺมโสภโณ ฐานานุกรมในพระราชสมุทรโมลี วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
ได้รับ พ.ศ. 2513
เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูสุนทรสมุทรกิจ
ได้รับ พ.ศ. 2518
เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ได้รับ พ.ศ. 2523
เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
ได้รับ พ.ศ. 2529
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระสมุทรวชิรโสภณ
ได้รับ พ.ศ. 2549

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2501
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2512

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย