สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

รหัสวัด
02700409003

ชื่อวัด
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม ปี 2534

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน ปี 2534

ที่อยู่
บ้านโคกตามั่ง

เลขที่
109

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
บางแพ-ดำเนินสะดวก

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
แพงพวย

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
ดำเนินสะดวก

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70130

เนื้อที่
337 ไร่ 0 งาน 41 ตารางวา

Line
@info.wat06

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
090-595-5162

โทรศัพท์
090-595-5164

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด

จำนวนเข้าดู : 403

ปรับปรุงล่าสุด : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 13:27:50

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 14:12:06

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปิฎกโกศล ปโมทิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2567

พระครูอาทรปริยัติสุธี สุธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

พระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระมหาสุจิตต สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระมหาสมัย หิริมโก

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2566

พระมหาประเสริฐ ปญฺญาเสฏฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระมหาอธิโชค สุโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2566

พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

พระมหาจิราพันธ์ วรเกตุ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

พระครูปลัดพุทธิวัฒน์ รกฺขิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

พระมหาวิชชา ญาณเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2567

พระครูสังฆรักษ์ธนกร กมโล

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาชินณัฐพนธ์ วชิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระครูสมุห์พชร์ กนฺตวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระกฤษณะภพ ฐานวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

พระไพโรจน์ กิตฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาบุญศรี กิตฺติโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาสมชาติ สุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาพร้อมไพบูลย์ สุเมธโส

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระสมุห์ตา สุเนตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระครูวินัยธรวิสันต์ กิตฺติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาจิรณัฐ อตฺถยุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาธีรชัย ธีรชโย

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหามนพล ธมฺมานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

พระธนพล สํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาภูมินทร์ จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระอุดม อุตฺตมปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาอนุชา จนฺทปภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระมหาสมพร วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาธานินทร์ จิตฺตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระสุเทพ สุทฺธาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระอภิเทพ อภิชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

พระมหาวิศรุต หํสปุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระสมุห์เขต ปฐมรํสี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระสมุห์สิน ขนฺติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโข

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระจำเริญ ผลวฑฺฒโก

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระปลัดกฤชกำภู นิพทฺธสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2567

พระชยกร ชยาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาอนันต์ ถิรชโย

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระธนากร ธนิโก

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระเฉลา สุปภาโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระวิโรจน์ อิทฺธิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาพิพัฒพงศ์ ดร. ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

พระสมุห์อัครวัฒน์ ทีปงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระปลัดนิติศักดิ์ อคฺคปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาอิทธิพัทธ์ อิทฺธิพทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาเชาวลิต โรจนธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหากริชวัฒน์ ชยวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระมหาไชยยันต์ ปุณฺณจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

พระปราโมทย์ ปโมทิโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระไตโซ จรณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาเดชฉกรรจ์ สนฺติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหามงคลชัย ชินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระวีระชัย ฐิตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระประยงค์ จิตฺตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระธนกฤต กิตฺติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระทวีวัฒน์ วรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระฤทธิรงค์ จิตฺตสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาณัฐดนัย ณฏฺฐวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระโอภาส โชติทตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระบุญส่ง กนฺตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระธนิต นาควโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาชัยวัฒน์ สีลเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระอณุภาพ อาคมญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาธีรโชติ อชิโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระมหาอนาวิล วิสุทฺธิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

พระมหาชาย

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระศักดิ์สิทธิ์ สิทฺธิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระมงคล ปุญฺญมโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระปภาสพล ญาณทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระกฤษณะ สิริคุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระณฐรัชต์ กุสลจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด