สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม) บุญเอี่ยม

ฉายา
สมฺปนฺโน

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
86 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม
เป็นเจ้าคณะตำบลสี่หมื่น-แพงพวย (พ.ศ.๒๕๓๙)
เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก (พ.ศ.๒๕๖๑)

จำนวนเข้าดู : 132

ปรับปรุงล่าสุด : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 12:09:01

ข้อมูลเมื่อ : 28 เมษายน พ.ศ. 2566 01:02:17

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม รูปที่ ๒
พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (พระอุปัชฌาย์ชุ่ม สมฺปนฺโน , บุญเอี่ยม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ถึง ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
-----------------
ชื่อ       
        พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์   (ชุ่ม)   ฉายา   สมฺปนฺโน  นามสกุล   บุญเอี่ยม 
        สิริอายุ ๘๓ ปี ๙ เดือน ๖๓ พรรษา  วิทยฐานะ  น.ธ. เอก
        วัดเนกขัมมาราม   ตำบลแพงพวย   อำเภอดำเนินสะดวก   จังหวัดราชบุรี
        อดีตดำรงตำแหน่ง    ๑. เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม
                                  ๒. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
                                  ๓. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒๔
                                   
สถานะเดิม
        ชื่อ  ชุ่ม  นามสกุล  บุญเอี่ยม  (สกุลเดิม ปุ่นเอี่ยม) 
        ตรงกับวันศุกร์ที่   ๖   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๑   ปีขาล
        บิดาชื่อ  นายฉ่ำ   มารดาชื่อ  นางศรี   นามสกุล  บุญเอี่ยม   (สกุลเดิม ปุ่นเอี่ยม)
        เกิดที่บ้านโพธิ์หัก  ตำบลโพหัก  อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี
        (ต่อมาย้ายไปอยู่ที่ บ้านโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร)
 
บรรพชา
        วันที่  ๑  เดือนเมษายน   พ.ศ.  ๒๔๙๗   
        ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
        พระอุปัชฌาย์         พระครูสุนทรธรรมวาที (โฉม สุนฺทโร)       วัดธรรมจริยาภิรมย์
                                  ตำบลหลักสาม   อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
                                  (สมณศักดิ์ครั้งหลังสุดเป็น พระมงคลโมลี สย.)
 
อุปสมบท
        วันที่  ๒๖  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๐๑   
        ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
        พระอุปัชฌาย์         พระครูสุนทรธรรมวาที (โฉม สุนฺทโร) วัดธรรมจริยาภิรมย์
วิทยฐานะ
        (๑)    พ.ศ.๒๔๙๓    สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร (ขณะนั้นชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลโรงเข้ ๒)
        (๒)    พ.ศ.๒๕๐๘     สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร   อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
        (๓)    พ.ศ.๒๕๑๘     สำเร็จการศึกษาอบรมแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
        (๔)    พ.ศ.๒๕๒๒     สำเร็จการศึกษาอบรมวิชาเผยแผ่พระพุทธศาสนา จิตตภาวันวิทยาลัย ตำบลนาเกลือ   อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี
 
ความชำนาญพิเศษ        
        ทรงจำพระปาฏิโมกข์และมีความชำนาญด้านนวกรรรม การก่อสร้าง
 
งานปกครอง
        (๑)    พ.ศ.๒๕๐๙    ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และพระกรรมวาจาจารย์
        (๒)    พ.ศ.๒๕๒๓    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม
        (๓)    พ.ศ.๒๕๓๙    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลสี่หมื่น-แพงพวย
        (๔)    พ.ศ.๒๕๔๐    ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
        (๕)    พ.ศ.๒๕๕๑    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒๔
        (๖)    พ.ศ.๒๕๖๑    ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
 
สมณศักดิ์
        พ.ศ.๒๕๑๙       ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูสังฆรักษ์ชุ่ม สมฺปนฺโน ฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นราช ของ พระราชวิสุทธิเวที (บุญมา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
        พ.ศ.๒๕๒๐       ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูสังฆรักษ์ชุ่ม สมฺปนฺโน ฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นเทพ ของ พระเทพวิมลโมลี (บุญมา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
 
        พ.ศ.๒๕๒๙       ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูวินัยธรชุ่ม สมฺปนฺโน ฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นธรรม ของ พระธรรมวิมลโมลี (บุญมา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
        พ.ศ.๒๕๓๖       ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูวินัยธรชุ่ม สมฺปนฺโน ฐานานุกรมพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ของ พระธรรมวโรดม (บุญมา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
        พ.ศ.๒๕๓๖       ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท  ในราชทินนามที่ พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์
        พ.ศ.๒๕๔๕       ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท  ในราชทินนามเดิม
        พ.ศ.๒๕๕๐       ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก  ในราชทินนามเดิม
 
ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังนี้
        พ.ศ.๒๕๕๐       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภท สงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาขา สงเคราะห์ประชาชนและชุมชน
        พ.ศ.๒๕๖๑       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานผ้าไตร น้ำสรง พานพุ่มดอกบัว เครื่องสักการะ ถวายเนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
มรณกาล
        พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๐.๐๙ น. ณ วัดเนกขัมมาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สิริอายุ ๘๓ ปี ๙ เดือน ๖๓ พรรษา

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสังฆรักษ์ชุ่ม สมฺปนฺโน ฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นราช ของ พระราชวิสุทธิเวที (บุญมา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
ได้รับ พ.ศ. 2519
พระครูสังฆรักษ์ชุ่ม สมฺปนฺโน ฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นเทพ ของ พระเทพวิมลโมลี (บุญมา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
ได้รับ พ.ศ. 2520
พระครูวินัยธรชุ่ม สมฺปนฺโน ฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นธรรม ของ พระธรรมวิมลโมลี (บุญมา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
ได้รับ พ.ศ. 2529
พระครูวินัยธรชุ่ม สมฺปนฺโน ฐานานุกรมพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ของ พระธรรมวโรดม (บุญมา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
ได้รับ พ.ศ. 2536
เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์
ได้รับ พ.ศ. 2536
เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
ได้รับ พ.ศ. 2545
เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ได้รับ พ.ศ. 2550

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2501
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2502
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2508

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2493
โรงเรียนประชาบาลตำบลโรงเข้

การมรณภาพ

วันที่มรณภาพ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สาเหตุ
หัวใจล้มเหลว