สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี) ไกรเดช

ฉายา
ปญฺญาวฑฺฒโน

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
74 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระวินยาธิการ

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดตาลเรียง

จำนวนเข้าดู : 101

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กันยายน พ.ศ. 2566 15:00:09

ข้อมูลเมื่อ : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 12:21:50

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี ปญฺญาวฒฺโน)
สถานะเดิมท่านเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดิมชื่อ นายทวี ไกรเดช บิดาชื่อนายวัน มารดาชื่อนางละออง ไกรเดช 
อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 4 ณ บ้านกุ่ม ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อุปสมบทเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2539 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 
ณ พัทธสีมาวัดตาลเรียง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พระครูสุนทรปริยัติคุณ (พระปริยัติกิจโสภณ) วัดบัวงาม พระอารามหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ 
พระครูโสภณธรรมนาท วัดบัวงามพระอารามหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
พระครูธรรมสาทิส วัดตาลเรียง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยะฐานะทางโลกท่านสำเร็จประโยควิชาชีพ (ช่างสำรวจ) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. 2513 
ส่วนทางธรรม พ.ศ. 2542 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก 
พ.ศ. 2554 พุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็นผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลเรียงเมื่อ 12 ธ.ค. พ.ศ. 2547
ท่านได้ทำการพัฒนาวัดตาลเรียงให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจวบจนมาถึงปัจจุบัน
      -   มรณภาพ
         วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๒.๐๘ น. ด้วยโรคมะเร็ง
         ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สิริอายุ ๗๓ ปี ๙ เดือน ๑๐ วัน ๒๖ พรรษา
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็น พระปลัดทวี ปญฺญาวฑฺฒโน ฐานานุกรมในพระครูสุนทรปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดบัวงาม
ได้รับ พ.ศ. 2448
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์
ได้รับ พ.ศ. 2555
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ได้รับ พ.ศ. 2562

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2540
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2541
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2542

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปวช.
ปีที่จบ พ.ศ. 2513
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การมรณภาพ

วันที่มรณภาพ
11 กันยายน พ.ศ. 2566

สาเหตุ
โรคมะเร็ง