สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดช่องลม

รหัสวัด
02750104004

ชื่อวัด
วัดช่องลม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2373

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม ปี 2547

ที่อยู่
วัดช่องลม

เลขที่
๑๘

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
สมุทรสงคราม - บางแพ

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
บ้านปรก

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม

จังหวัด
สมุทรสงคราม

ไปรษณีย์
๗๕๐๐๐

เนื้อที่
๓๓ ไร่ ๐๒ งาน ๐๔ ตารางวา

Line
081-9034458

Facebook
คลิกดู

มือถือ
081-9034458

โทรศัพท์
034-717980

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 313

ปรับปรุงล่าสุด : 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 10:08:21

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 08:54:44

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดช่องลม
วัดช่องลม    ตั้งอยู่ริมฝังน้ำแม่กลองทางด้านซ้าย    เลขที่   ๑๘  หมู่ที่  ๖   ตำบลบ้านปรก     อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม   สังกัดมหานิกาย    คณะสงฆ์ภาค ๑๕
กำหนดเขตอุปจารของวัด
วัดช่องลม มีอาณาเขตและอุปาจารของวัดดังนี้  ด้านทิศเหนือวัดสูงขึ้นไปยาว ๘ เส้น    ด้านทิศใต้ วัดสูงขึ้นไปยาว  ๔ เส้น  ทิศตะวันออกยาว  ๙ เส้น  ทิศตะวันตกยาว ๙  เส้น   รวมเนื้อที่ตั้งวัด จำนวน   ๓๓   ไร่   ๒   งาน   ๔   ตารางวา
ผู้สร้างวัดแต่เดิม
            วัดช่องลม มีนายปาน นายสังข์  กำนันตุ่ม (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผู้ร่วมกันสร้าง  โดยไม่ปรากฎว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. ใด แต่จากหลักฐานหนังสือรับรองสภาพวัดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๓ มีพระครูพ่วง เป็นผู้ปกครองวัด   ต่อมาพระวินัยธรรมแก้ว  สมัยนั้นวัดได้ทรุดโทรมมาก  นายพ่วง  นางลัย จึงได้ร่วมกับพระวินัยธรรมแก้ว  และสัสดีอำเภอ    ช่วยกันบูรณะปฎิสังขรณ์ให้ดีขึ้น   ต่อมาได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาส วัดพวงมาลัย    ต่อมาพระครูบ่าย  เป็นเจ้าอาวาส   ได้ร่วมกับประชาชนผู้มีศรัทธาบูรณะปฎิสังขรณ์วัด   โดยการสร้างอุโบสถหลังที่ ๒ ซึ่งหลังแรกที่ดินพังลงแม่น้ำอุโบสถก็พังลงไปด้วย สร้างวิหาร  ศาลาการเปรียญ กุฎีสงฆ์  พระปรางค์และเจดีย์ไห ขึ้นอย่างมั่นคงถาวรสืบมาจนทุกวันนี้ พ.ศ. ๒๔๘๔ จัดงานปิดทองลูกนิมิตผูกพัทธสีมาแล้วท่านก็มรณภาพ
ผู้ปฎิสังขรณ์วัดต่อมา
พระครูใบฎีกาถนอม  ได้จัดการปฎิสังขรณ์กุฎีสงฆ์  และศาลาการเปรียญซึ่งชำรุดทรุดโทรม    ได้ร่วมมือกับประชาชนผู้มีศรัทธาในตำบลนี้  สร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นแต่ยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อย  พระครูใบฎีกาถนอม ก็มรณภาพลง   ต่อมาพระอธิการพวง  สํวโร   ได้ดำเนินการสร้างต่อจนสำเร็จเรียบร้อย  และได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมอีกหนึ่งหลัง เป็นที่เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร  ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๔  พระครูสมุทรธีรคุณ    (พิณ  สุวณฺโณ ป.ธ.๖)      เป็นเจ้าอาวาส  ได้ดำเนินการซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ ๑๒ ไร่เศษ แล้วย้ายหมู่กุฎีสงฆ์ทั้งหมด  มาสร้างในที่ดินแห่งใหม่ทั้งหมดดังที่เห็นในปัจจุบันนี้ และดำเนินการบูรณะปฎิสังขรณ์ศาลาการเปรียญทรงไทย ปรับลานวัด สร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง  ต่อมา พระครูสมุทรกิตติวัฒน์  ได้ทำการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  เมรุ โรงครัว    ห้องน้ำ - สุขา  และ พ.ศ. ๒๕๔๔  ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมน้ำท่วมขัง เพราะอุโบสถหลังเก่าอยู่ต่ำกว่าระดับถนน ย้ายโรงฝึกงาน-โรงอาหารโรงเรียนวัดช่องลม สร้างศาลาทรงไทย บูรณะกุฎีสงฆ์ สร้างกำแพงแก้วหน้าวัดข้างวัด หน้าโรงเรียนวัดช่องลม ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ วัด สร้างอาคารปฎิบัติธรรม และบูรณะสิ่งต่าง ๆ ภายในวัดเรื่อยมา   มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยวัดเจริญสวยงามขึ้นตามลำดับ
สิ่งที่เป็นหลักสำคัญของวัด
วัดช่องลมมีพระปางมารวิชัย ๒ องค์   องค์ที่ ๑ เป็นพระรูปปั้น  หน้าตักกว้าง ๑๑๐ เซนติเมตร  สูง ๑๕๓ เซนติเมตร องค์ที่ ๒ หล่อด้วยทองเหลือง หน้าตักกว้าง   ๑๐๗ เซนติเมตร สูง ๑๑๔ เซนติเมตร   และพระปรางค์-เจดีย์ไห อายุ ๑๐๐  ปีเศษ  สร้างในปี  พ.ศ. ๒๔๔๕    สมัยพระครูบ่าย ธมฺมโชโต  เป็นเจ้าอาวาส
ถาวรวัตถุสำหรับวัด
อุโบสถ  ๑  หลัง วิหาร  ๑  หลัง  ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง  ศาลาเอนกประสงค์ ๓  หลัง กุฎีสงฆ์ ๙ หลัง ศาลาฌาปนสถาน -เมรุ  ๑   หลัง   หอกลอง-ระฆัง ๒ หลัง  โรงเรียนพระปริยัติธรรม   ๑  หลัง  และมีพระพุทธรูปหล่อ  ธรรมาสน์เทศน์  เครื่องลายครามต่าง ๆ ได้มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง
ที่ธรณีสงฆ์ของวัด
มีอยู่ ๕ แห่ง มีเนื้อที่  ๒๔  ไร่  ๓ งาน   ๗๓   ตารางวา   โดยสร้างเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมจำนวน ๒ แห่ง และให้ประชาชนเช่าปลูกเป็นที่อยู่อาศัย   
ความเจริญและความเสื่อมของวัด
วัดช่องลมตั้งแต่เริ่มสร้างมา  ก็มีการบูรณะซ่อมแซม  และปรับปรุงกันอยู่เสมอ  จึงเจริญขึ้นไปตามลำดับ   ประกอบกับวัดอยู่ติดกับที่โคจรคาม   คือ ติดกับริมฝังน้ำแม่กลอง   ด้านหน้าติดกับถนนใหญ่มีผู้คนสัญจรไปมาผ่านเสมอ   ปัจจุบันนี้ในด้านการศึกษาทางวัด    ได้มีทั้งโรงเรียนประชาชาบาล   และโรงเรียน     พระปริยัติธรรม  จึงนับว่าวัดช่องลมเจริญขึ้นตามลำดับเรื่อย ๆ มา                             
การศึกษาของวัดช่องลม
ในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม   ทางวัดได้ทำการเรียนการสอนพระนวกะในพรรษา    และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาสูง ๆ  ขึ้นทางด้านบาลี  ในด้านการเรียนหนังสือไทย  มีโรงเรียนประชาบาลชื่อโรงเรียนธรรมโชตยานุสรณ์ ตั้งอยู่ในวัด  แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยน   ชื่อเป็น โรงเรียนวัดช่องลม   (ธรรมโชติ)  ได้ทำการเรียนการสอนให้แก่กุลบุตรกุลธิดาในท้องถิ่น  ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก เด็กอนุบาล ชั้นประถมปีที่๑-๖ และทางวัดได้สนับสนุนแจกทุนการศึกษา เรียนดีแต่ยากจนเป็นประจำทุก ๆ ปี   เสมอมา ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
รายนามอดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม
            ๑.   พระครูพ่วง  ไม่ทราบฉายา     เป็นเจ้าอาวาสเรื่อยมาถึง    พ.ศ.  ๒๔๒๔
            ๒.   พระครูวินัยธรรมแก้ว   พรหมสโร                                 พ.ศ. ๒๔๒๔ - ๒๔๓๐  
                  ต่อมาย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพวงมาลัย   ต.แม่กลอง  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม
            ๓.   พระครูบ่าย    ธมฺมโชโต                                               พ.ศ.   ๒๔๓๐ - ๒๔๘๕
            ๔.   พระครูใบฎีกาถนอม   ฐิตธมฺโม                                       พ.ศ.   ๒๔๘๕ - ๒๔๙๘
            ๕.   พระครูพวง   สํวโร                                                       พ.ศ.   ๒๔๙๘ - ๒๕๑๔
            ๖.   พระครูสมุทรธีรคุณ  (พิณ  สุวณฺโณ  ป.ธ.๖)                       พ.ศ.   ๒๕๑๔ - ๒๕๔๐
            ๗.   พระครูสมุทรกิตติวัฒน์ (บุญชอบ  สุขวณฺโณ)                      พ.ศ.   ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน
ระเบียบและขนบธรรมเนียมของวัด
วัดช่องลม  ได้มีการทำวัตรสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นตลอดทั้งปี   วันธรรมสวนะขึ้นแรม      ๑๔-๑๕ ค่ำ  มีการทำสังฆกรรมสวดพระปาติโมกข์ตลอดปี และวันธรรมสวนะ ๘ ค่ำ ๑๔ - ๑๕ ค่ำ มีการทำบุญใส่บาตร  ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา  รักษาศีลอุโบสถตลอดทั้งปี
เกียรติประวัติวัด
พ. ศ.    ๒๕๒๔           เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง  (สมัยพระครูสมุทรธีรคุณ)
พ. ศ.    ๒๕๓๙            เป็นวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่น (วัดพัฒนาดีเด่น)   (สมัยพระครูสมุทรธีรคุณ)
พ. ศ.    ๒๕๕๒           เป็นวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่น  (วัดพัฒนาดีเด่น)   (สมัยพระครูสมุทรกิตติวัฒน์)
 
**************************************************
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (1.79 mb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูสมุทรกิตติวัฒน์ (บุญชอบ สุขวณฺโณ)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-09-2566

พระใบฎีกาจักรินทร์ สุทฺธินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระสมชาย กนฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระครูใบฎีกาบุญเลิศ เขมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระสมุห์สุธีพงศ์ คุณากโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระนรพนธ์ ครุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระกิมใช้ ญาณธโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระประยงค์ กรธโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระครูสังฆรักษ์สุขุม สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระใบฎีกาจำลอง ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระไพศาล วรสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระประสิทธ์ ฐิตเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระสำเริง เมธิโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระยงยุทธ สุมงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระสมุห์ศักดิ์ชัย กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระสมุห์ชัยวัฒน์ ชินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-06-2566

พระสุรชัย เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระธีรไนย อภิปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2566

พระอภิรักษ์ ฐิวงฺโส

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระมนู ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระฐานะพัชร์ สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระสนาม อินฺทโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระสุกิตติ สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระใบฎีกาอนุชา อภิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2566

พระฉัตรมงคล สิริมงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระศรันรัตน์ กิตฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2566

พระพนม สิริจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระสุรศักดิ์ เตชธโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระธีระชัย โสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระมนตรี สจฺจวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระอานนท์ อานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2566

พระจิรเพชร สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระวร วรญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระเก่งพงศ์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

พระพิสิษฐสรรค์ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระประสิทธิ์ ทิวงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระสมชาย นนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระสายันต์ ยนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระสุรพล พลวุฑโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

สามเณรสงกรานต์ ถนอมทุน

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2566

พระมนูญ สุธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระฐาปกรณ์ ถิรคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระเชน โสธโน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระขาว ฐิติโก

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระกำธร เขมิโย

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระใบฎีกาชาญณรงค์ สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระอมรรัตน์ ปภาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระสุทิน ฉนฺทสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระสมเดช ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระสมศักดิ์ เขมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

พระณรงค์ สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

พระประสาร วรจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

พระนพดล จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระรพีพล โรจนธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

พระสุขสันต์ วชิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

พระประสาร จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

พระมหาสมจิตต์ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

สามเณรธีรภัทร นิลวาส

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระสมเกียรติ สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระสมชาย ติสรโณ

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

เปิดดู 53 ครั้ง

หอกลอง-หอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

เปิดดู 108 ครั้ง

อาคารห้องสมุดปร...

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

เปิดดู 87 ครั้ง

วิหารบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

เปิดดู 66 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าอาวาส พระครูสมุทรกิตติวัฒน์ (บุญชอบ สุขวณฺโณ)
โทร. 081-9034458

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร ออมสิน สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่บัญชี 020238748592
ชื่อบัญชี วัดช่องลม

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดช่องลม