สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศาลาลัย

รหัสวัด
05770804001

ชื่อวัด
วัดศาลาลัย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2508

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน มิถุนายน ปี 2508

ที่อยู่
วัดศาลาลัย

เลขที่
1

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
เพชรเกษม

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ศาลาลัย

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
สามร้อยยอด

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไปรษณีย์
77180

เนื้อที่
44 ไร่ 1 งาน 19.9 ตารางวา

มือถือ
081 943 7535

จำนวนเข้าดู : 318

ปรับปรุงล่าสุด : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 08:52:16

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:32:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดศาลาลัย ตั้งอยู่ หมู่บ้านศาลาลัย ระหว่าง ก.ม.272 - 273 ถนนเพชรเกษม ทางทิศตะวันตก เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มสร้างเมื่อต้นเดือน 7 พุทธศักราช 2497 ตามความดำริของ นายถนอม ชื่นด้วง บ้านเดิมอยู่บ้านห้วยพระ ตำบลห้วยพระ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้ชักชวนหาผู้ร่วมมือได้ 7 ท่านด้วยกันคือ 1.นายถนอม ชื่นด้วง 2.นายแป้น บัวล้อม 3.นายบัง คล้ายแก้ว 4.นายเกลี้ยง นิลบดี 5.นายกลุ่ม เพ็งกลัด 6.นายชุม สางาม 7.นางสมบุญ สุขเจริญ พร้อมด้วยท่านผู้มีจิตศรัทธาอีกจำนวนมาก คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ออกบอกบุญทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดินจำนวน 10 ไร่เศษ ต่อมา นายสวัสดิ์ นางแช่ม นิลเพชร ได้บริจาคที่ดินให้วัดอีกจำนวน 2 ไร่ 3 งาน รวมเป็นที่ดินของวัดทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน แล้วจัดสร้างเป็นกุฏิมุงหญ้าคา แล้วนิมนต์พระภิกษุร่อน เขมปาโม ซึ่งเป็นพระตาบอดมองไม่เห็นทั้งสองข้าง จากวัดห้วยพระ จังหวัดนครปฐม มาประจำเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศล เมื่อ พ.ศ.2497 พระภิกษุร่อน เขมปาโม จำพรรษาได้ 2 พรรษา พ.ศ.2500 พระภิกษุวงศ์ จำพรรษาได้ 1 พรรษา พ.ศ.2501 พระภิกษุบุญนาค วัดบางช้างใต้ จังหวัดนครปฐม จำพรรษาได้ 2 พรรษา พ.ศ.2505 พระภิกษุทองคำ สุภทฺโท จำพรรษาได้ 1 พรรษา พ.ศ.2505 หลวงพ่อเพิ่ม สุธมฺโม (พระครูประพัฒน์คุณากร) (จำพรรษาได้ 15 พรรษา) พร้อมด้วยคณะอีก 2 รูป คือ 1.พระภิกษุจิ๋ว นิมฺมโล 2.พระภิกษุจวง อนุตฺตโร จากวัดสันติคีรี (เขาดิน) ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มาร่วมกันจัดสร้างวัดและอบรมศีลธรรมแก่พุทธบริษัทเรื่อยมา พ.ศ.2536 พระภิกษุจวง อนุตฺตโร (พระครูพิศาลธรรมโกวิท) จำพรรษาได้� �พรรษา พ.ศ. 2540 พระภิกษุเทียน ฐิติสีโล (พระครูสถิตกัลยณคุณ) - ปัจจุบัน�

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (166.84 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสถิตกัลยาณคุณ ฐิติสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

พระปลัดเสฏฐวุฒิ ปญฺญาเสฏโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2566

พระเจิ่ง ติสรโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

พระเจริญ ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

พระสุทิน ฐิตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

พระมานพ มหาคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-05-2566

พระชาตรี ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

พระสมยศ อตฺถกาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

พระอนุรักษ์ สุรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

พระณัฐพล กตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

พระวัลลพ กิตฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานทำบุญครบรอบหลวงพ่อเพิ่ม - หลวงพ่อจวง

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

เปิดดู 49 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด