สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบุญชูภาวนาราม

รหัสวัด
63175010001

ชื่อวัด
วัดบุญชูภาวนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านคลองตะเคียน

เลขที่
๙๙/๙

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
พระราม ๒ - ธนบุรีปากท่อ

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
คลองโคน

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม

จังหวัด
สมุทรสงคราม

ไปรษณีย์
75000

เนื้อที่
๘ ไร่ ๐๒ งาน ๐๙.๗ ตารางวา

Line
0822974319

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0822974319

Fax
-

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 169

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กันยายน พ.ศ. 2566 16:57:47

ข้อมูลเมื่อ : 27 เมษายน พ.ศ. 2566 15:39:27

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบุญชูภาวนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านคลองตะเคียน  เลขที่  ๙๙/๙ หมู่ที่   ๑   ตำบลคลองโคน  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  สังกัด  คณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๑๕
ที่ดินตั้งวัด  เนื้อที่   ๘   ไร่  ๒  งาน  ๙๗   ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๓๖  เล่มที่ ๑๑๒ หน้า ๓๖ 
อาณาเขตวัด   ทิศเหนือ                 จด คลองตะเคียน
                           ทิศใต้                      จด ถนนเข้าหมู่บ้าน-ที่ดินชาวบ้าน
                           ทิศตะวันออก          จด ถนนพระราม ๒ ธนบุรี-ปากท่อ
                           ทิศตะวันตก             จด ที่ดินชาวบ้าน
ประวัติวัด (โดยสังเขป)
          พ.ศ. ๒๕๕๙ น.ส.บุญชู อยู่ประเสริฐ เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นสวนมะพร้าว ได้ถวายที่ดิน จำนวน ๘ ไร่  ๒ งาน ๙๗ ตารางวา แด่พระครูสมุทรกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ดำเนินการสร้างวัดในพระพุทธศาสนา ได้ดำเนินการถมที่ดินให้สูงขึ้น สร้างเสนานะต่าง ๆ เช่น  กุฎีสงฆ์ อุโบสถ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาปฎิบัติธรรม โรงครัว ห้องน้ำ-สุขา   วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับการตั้งวัดในพระพุทธศาสนา โดยมติมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย 
๑. อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร ลักษณะ ๒ ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. ศาลารายรอบอุโบสถ ๔ หลัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร คอนกรีตเสริมเล็ก
๓. กุฎีสงฆ์ ๓ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลักษณะชั้นเดียว คอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. อาคารหลวงปู่ทวด-หอสวดมนต์ปฎิบัติธรรม กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลักษณะ ๒ ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก
๕. ห้องคลัง-โรงครัว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลักษณะชั้นเดียว คอนกรีตเสริมเหล็ก
๖. ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลักษณะชั้นเดียว คอนกรีตเสริมเหล็ก
๗. ห้องน้ำ-สุขา ๒ หลัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร  คอนกรีตเสริมเหล็ก
การบริหาร
วัดได้ดำเนินการปกครองภายในวัดตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ คำสั่งและมีระเบียบข้อบังคับของวัด มีพระภิกษุสามเณร   ทำหน้าที่ภายในวัด 
การปกครอง
ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
ลำดับที่ ๑. พระครูสมุทรกิตติวัฒน์        พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓          เป็นเจ้าสำนักกิตติภาวนา
ลำดับที่ ๒. พระปลัดรุ่งโรจน์ ธมฺมธีโร   พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔          เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
ลำดับที่ ๓. พระครูสมุทรกิตติวัฒน์        พ.ศ. ๒๕๖๔                       เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
ลำดับที่ ๔. พระครูสมุห์วิชัย สิริวิชโย    พ.ศ. ๒๕๖๔                       เป็นเจ้าอาวาส

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (317.3 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุห์วิชัย สิริวิชโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2566

พระครูสมุห์สมพงษ์ เขมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

พระปลัดมานัส เขมนนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระครูใบฎีกาประพันธ์ สิริญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

พระวิสา วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระภคพล เขมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ประชาสัมพันธ์งานทอดกฐิน ปี 2566

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2566

เปิดดู 56 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ของวัด

ข้อมูลเมื่อ : 14-06-2566

เปิดดู 86 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู 83 ครั้ง

ศาลาเอนกประสงค์...

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู 23 ครั้ง

ห้องน้ำ - ห้องส...

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู 79 ครั้ง

กุฎีสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู 25 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

วัดบุญชูภาวนาราม ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าอาวาส พระครูสมุห์วิชัย สิริวิชโย
โทร. 082-2974319

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่บัญชี 165-1-34992-6
ชื่อบัญชี วัดบุญชูภาวนาราม

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดบุญชูภาวนาราม