สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองกลางด่าน

รหัสวัด
02700503004

ชื่อวัด
วัดหนองกลางด่าน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
กรับใหญ่

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
บ้านโป่ง

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70190

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0899937487

โทรศัพท์
0899937487

อีเมล์
tle_fino@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 801

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 17:00:35

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 14:03:27

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองกลางด่าน ได้รับการสร้างวัดเมื่อ พ.ศ ๒๔๘๑  ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน
พ.ศ ๒๔๘๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ ๒๕๑๔  ที่ดินบริเวรวัดมี่เนื้อที่ ๒๐ ไร่
๒ งาน ๔๑ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์มี ๑ แปลง มีเนื้อที่ ๒ งาน ๓ ตารางวา ลักษณะพื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบสูง
ประโยชน์  มูลเหตุแห่งการตั้งวัดเนื่องจากชาวบ้านต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดอ้ออีเขียว ซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านมาก ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดเมื่อ  พ.ศ ๒๔๘๑ โดยใช้ชื่อตามหมู่บ้านว่า หนองกลางด่าน และได้ไปขอไม้กุฏิเก่าจากวัดตอนตูมมาสร้างเป็นกุฏิสงฆ์ ได้นิมนต์พระจากบ้านยางบ้าง  วัดหนองประทุนบ้าง รวมเป็น ๕ รูป ในปีต่อมาเมื่อ พ.ศ ๒๕๑๓ ได้ทำการก่อสร้าง อุโปสถขึ้น ๑ หลัง ใช้เวลาก่อสร้างปีเศษก็แล้วเสร็จ        อุโปสถหลังนี้  และได้ทำการจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อ พ.ศ ๒๕๑๕
การศึกษา
               - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ .๒๕๒๘                      
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
               มีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (สธจ.) แห่งที่ ๙  แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑                 มีหน่วยอบรมประจำตำบล (อ.ป.ต.) แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒
การบริหารและการปกครอง
               ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้   
          รูปที่ ๑  พระอาจารย์เพิ่ม                          ตั้งแต่  พ.ศ  ๒๔๘๓  ถึง  พ.ศ  ๒๔๘๘
          รูปที่ ๒  พระอาจารย์ต่อม                         ตั้งแต่  พ.ศ  ๒๔๘๘  ถึง  พ.ศ  ๒๔๙๐
          รูปที่ ๓  พระอาจารย์อินทร์                        ตั้งแต่  พ.ศ  ๒๔๙๐  ถึง  พ.ศ  ๒๔๙๑
          รูปที่ ๔  พระครูสมบุญ  อิณมุตฺโต                ตั้งแต่  พ.ศ  ๒๔๙๑  ถึง  พ.ศ  ๒๕๐๒
          รูปที่ ๕  พระชม (รักษาการแทน)                 ตั้งแต่  พ.ศ  ๒๕๐๒  ถึง  พ.ศ  ๒๕๐๔
          รูปที่ ๖  พระอธิการบุญส่ง  ปญฺญาวโร           ตั้งแต่  พ.ศ  ๒๕๐๔  ถึง  พ.ศ  ๒๕๒๑
          รูปที่ ๗  พระอธิการแสงจันทร์  กมโล            ตั้งแต่  พ.ศ  ๒๕๒๑  ถึง  พ.ศ  ๒๕๒๔
          รูปที่ ๘  พระครูใบฏีกาแซก  ปรมาสโย           ตั้งแต่  พ.ศ  ๒๕๒๔  ถึง  พ.ศ  ๒๕๒๘
          รูปที่ ๙  พระครูอุปถัมภ์ปุญญากร  ปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูอุปถัมภ์ปุญญากร ฉนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2566

พระปลัดบุญช่วย กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2566

พระครูธรรมธรดิเรก สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2566

พระสำรวย มหาลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2566

พระสมวงศ์ ฐานิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2566

พระธนสิทธิ์ สุขวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2566

พระมหาเจริญ ฉตฺตมงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

พระสรสิทธิ์ สารโท

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

พระสุพจน์ จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

พระสมาน สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

สามเณรมสิมนต์ มูลนาพ้น

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

สามเณรเกรียงศักดิ์ บุญยงค์

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

สามเณรแอ้ -

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

สามเณรสุรศักดิ์ คงดี

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

สวดมนต์ข้ามปี

วันที่จัดงาน : 31-12-2565

เปิดดู 70 ครั้ง

งานปิดทองพระสิว...

วันที่จัดงาน : 14-04-2566

เปิดดู 99 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระสังกัจจายน์

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2566

เปิดดู 56 ครั้ง

พระพุทธเมตตามหา...

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2566

เปิดดู 47 ครั้ง

หลวงพ่อองค์ดำสม...

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2566

เปิดดู 61 ครั้ง

หลวงพ่อโสฬส(หลว...

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2566

เปิดดู 31 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2566

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ประชุมคณะกรรมการ(อ.ป.ต.)

วันที่ 18 เดือน มกราคม ปี 2566

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด