สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาสนามชัย

รหัสวัด
05770702008

ชื่อวัด
วัดเขาสนามชัย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2493

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม ปี 2503

ที่อยู่
เขาสนามชัย

เลขที่
1/3

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
หนองแก

ตำบลคณะสงฆ์
หนองแก

เขต / อำเภอ
หัวหิน

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไปรษณีย์
77110

เนื้อที่
5 ไร่ 2 งาน 73 1/10 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

โทรศัพท์
032536604

อีเมล์
watkhaosanamchai@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 214

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 16:36:04

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:32:01

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาสมบูรณ์ ฉนฺทโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระประเสริฐ ติกฺขปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2566

พระมหาสุวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2566

พระมหาวัชรากร อริโย

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2566

พระกฤษณพงษ์ จนฺทูปโม

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระมหากำจัด โอภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2566

พระมหามานะชัย อินฺทวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2566

พระมหาสินชัย กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาวัลลภ ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระมหาวีรยุทธ คุตฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2566

พระสุรจักษ์ สุวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2566

พระมหาปัญจะ ภทฺรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระมหาธีรนัย ธนปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระมหาธีรพล ญาณสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาสัทธยา ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2566

พระคุณัช คุโณภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2566

พระเกียรติชาย จรณสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2566

พระปกรณัม อภิชวโน

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระทนง ชินปุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระมหาโชคชัย ทีปคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระมหาศุภชัย สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2566

พระบัวทอง สีลธโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระวิวัฒน์ มุนิธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2566

พระเอ๋ อกิญฺจโน

ข้อมูลเมื่อ : 25-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-05-2566

พระวัยวัฒน์ กิตฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 25-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

สามเณรอติเทพ พิทักษ์สกุล

ข้อมูลเมื่อ : 25-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2566

พระทัดภูมิ สุจิณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2566

พระมหาวรชาติ วิสุทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระมหาสมพงษ์ศักดิ์ สมงฺคิโก

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2566

เปิดดู 62 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

เจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

เปิดดู 36 ครั้ง

ศาลารอยพระบาท

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

เปิดดู 21 ครั้ง

อาคารหอแดง

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

เปิดดู 43 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

เปิดดู 45 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ชาดก

ข้อมูลเมื่อ 13-06-2566

เปิดดู 67 ครั้ง

อุปสมบท

ข้อมูลเมื่อ 13-06-2566

เปิดดู 38 ครั้ง

สัมโมทนียกถาช่ว...

ข้อมูลเมื่อ 10-06-2566

เปิดดู 38 ครั้ง

วันของครูผู้ประ...

ข้อมูลเมื่อ 08-06-2566

เปิดดู 32 ครั้ง

การอุปสมบทเข้าม...

ข้อมูลเมื่อ 08-06-2566

เปิดดู 37 ครั้ง

สุรา

ข้อมูลเมื่อ 08-06-2566

เปิดดู 79 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ช่องYouTubeของว...

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

เปิดดู 68 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด